Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 631-641

download: article (PL)

Materials and structural requirements for a vacuum degasser of molten steel by the rh method

Abstract (EN)

Refractory materials intended for use in a steel vacuum degassing unit by the RH method have to be adjusted to the operating conditions in particular areas of the unit. Proper identification of major destructive effects in particular zones of the unit and the most affected areas allows optimal selection of a refractory lining. Magnesia-chromite products (MC) have been widely applied in RH units as they are characterised by high corrosive resistance to iron oxides and liquid calcium-silicate melts. They also display high mechanical strength in working temperatures and good resistance to temperature fluctuations. Further improvement of physical and chemical parameters of magnesia-chromite products may be achieved by subjecting them to an additional saturation procedure with properly selected impregnants, which allows enhancing a number of properties that influence both corrosive resistance and mechanical strength within a certain range of temperatures. The article among others presents the effect of impregnation on such material properties as: pore size distribution, gas permeability and bending strength depending on the temperature. The service life of an RH unit may be enhanced by applying adequate constructional solutions.

Keywords (EN): RH process, MC impregnated products, Magnesia-chromite refractory

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metodą RH

Czapka Z., Śliwa A.

Abstract (PL)

Materiały ogniotrwałe przeznaczone do eksploatacji w urządzeniu do próżniowego odgazowania stali metodą RH muszą być dobrane odpowiednio do warunków eksploatacji jakie panują w poszczególnych obszarach urządzenia. Właściwe poznanie głównych oddziaływań niszczących w danych strefach urządzenia oraz miejsc najbardziej obciążonych pozwala na optymalne dobranie wyłożenia ogniotrwałego. Wyroby magnezjowo-chromitowe (MC) znalazły powszechne zastosowanie w urządzeniu RH, gdyż charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na tlenki żelaza oraz ciekłe stopy wapniowo-krzemianowe. Odznaczają się one również znaczną wytrzymałością mechaniczną w temperaturach roboczych oraz dobrą odpornością na wahania temperatur. Dalszą poprawę parametrów fizykochemicznych tworzyw magnezjowo-chromitowych można osiągnąć poprzez poddanie ich dodatkowej operacji nasączania, dzięki której można poprawić szereg własności mających wpływ zarówno na odporność korozyjną, jak również wytrzymałość mechaniczną w pewnym zakresie temperatur. W artykule przedstawiono między innymi wpływ nasączania na własności tworzywa, takie jak rozkład wielkości porów, gazo przepuszczalność oraz wytrzymałość na zginanie w zależności od temperatury. Poprawę trwałości urządzenia RH można uzyskać również poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.

Keywords (PL): proces RH, materiały MC impregnowane, tworzywo magnezjowo-chromitowe

return…