Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 619-625

download: article (PL)

Some aspects of the thermal analysis of polish dolostones

Abstract (EN)

Thermal analyses (DTA, TG, EGA) of the dolostones from some Polish deposits (Winna, Libiąż, Żelatowa, Brudzowice) have been carried out by means of traditional method using powdered or solid samples. Preparation of the samples did not affect the temperature of the first endothermic peaks. There is no influence either on the second endothermic peak in the case of fi ne-crystalline dolostones of Brudzowice deposit. On the other hand considerable influence occurs in the case of coarse dolostone from the same deposit. Apparent activation energy determined from the fi rst endothermic peak of dolomite decomposition was more diversified than apparent activation energy calculated from the second one. Probably this is a result of the influence of structural and textural features such as a size and porosity of dolomite grains.

Keywords (EN): Dolostone, Thermal analysis, Apparent activation energy

Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia

Niesyt M., Wyszomirski P., Gajerski R.

Abstract (PL)

Analizę termiczną (DTA, TG, EGA) surowca dolomitowego z wybranych, krajowych złóż (Winna, Libiąż, Żelatowa, Brudzowice) przeprowadzono w sposób tradycyjny, a więc na próbkach sproszkowanych, a także na próbkach litych. Nie stwierdzono wpływu sposobu przygotowania próbki na temperaturę pierwszego efektu endotermicznego dolomitu. Brak tego wpływu zaobserwowano również w przypadku drugiego efektu endotermicznego dla drobnoziarnistej odmiany surowca dolomitowego z Brudzowic. Wyraźnie zaznacza się on natomiast w przypadku gruboziarnistej jego odmiany, co stwierdzono na przykładzie kopaliny z tego samego złoża. Stwierdzono, że wielkość pozornej energii aktywacji, wyznaczonej na podstawie pierwszego efektu endotermicznego dolomitu, jest bardziej zróżnicowana w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie drugiego efektu endotermicznego. Prawdopodobnie wiąże się to z wpływem czynników strukturalno-teksturalnych, takich jak wielkość ziaren dolomitu i porowatość skały, na tę wielkość.

Keywords (PL): dolomit, analiza termiczna, pozorna energia aktywacji

return…