Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 614-618

download: article (PL)

Dolomites of polish deposits in aspects of the domestic refractory industry – Possibilities and limitations

Abstract (EN)

Dolomites are used in different industrial branches, also for the production of refractories. For this purpose they are currently obtained only from “Brudzowice” deposit in the Cracow-Silesian region. In connection with progressive exhausting of dolomites especially advantageous for the refractories, their reserves should be again recognized. For this purpose not only higher and higher quality requirements but also economic aspects must be taken into consideration. The latter are connected with a profit of selective exploitation of dolomites as well as with demands of refractory industry. Such kind of exploitation is often expensive and collides with intensive output. The general review of this problem with respect to earlier elaborations and evaluation is the subject of this paper. The analysis of domestic dolomite resources has shown the greatest possibilities of using these raw materials for refractory production with regard to the “Brudzowice” deposit and also other deposits of the Cracow-Silesian region both under exploitation (e.g., “Ząbkowice Będzińskie” and “Libiąż”) and being a reserve (“Chruszczobród”). The “Winna” deposit in the Świętokrzyskie region and some Lower Silesian deposits (especially “Ołdrzychowice- Romanowo”) can be taken into consideration as the potentially interesting sources. However, the dolomite raw materials of this origin require further investigations both mineralogical-petrographic and chemical, as well as the accurate deposit recognizing to indicate their parts with the most suitable parameters for the production of refractories.

Keywords (EN): Dolomite deposits, Refractory materials

Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia

Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.

Abstract (PL)

Dolomity jako kopaliny wielosurowcowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Do tego celu są one aktualnie pozyskiwane ze złoża „Brudzowice” w regionie śląsko-krakowskim. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów dolomitów o właściwościach najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb produkcji materiałów

ogniotrwałych, zachodzi potrzeba ponownego rozeznania krajowej bazy zasobowej. Dokonując go należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne, coraz bardziej wygórowane wymagania jakościowe stawiane tym surowcom, ale także realia gospodarczo-ekonomiczne, związane z opłacalnością - niekiedy koniecznej, lecz kosztownej i kolidującej często z masowym wydobyciem - eksploatacji selektywnej oraz

wielkością zapotrzebowania ze strony przemysłu materiałów ogniotrwałych. W niniejszej pracy przedstawiono syntetyczny zarys tej problematyki z uwzględnieniem wcześniejszych opracowań i ocen. Przeprowadzona analiza krajowej bazy zasobowej dolomitów wykazała, że największe możliwości wykorzystania do produkcji materiałów ogniotrwałych związane są w dalszym ciągu z dolomitami ze złoża „Brudzowice”, a także z innymi złożami regionu śląsko-krakowskiego, zarówno eksploatowanymi (np. „Ząbkowice Będzińskie”, „Libiąż”), jak i rezerwowymi („Chruszczobród”). Potencjalnie interesującymi obiektami wydają się również być złoże „Winna” zlokalizowane w regionie świętokrzyskim oraz fragmenty niektórych złóż dolnośląskich, w szczególności „Ołdrzychowice-Romanowo”. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badań kopaliny dolomitowej, zarówno mineralogiczno-petrografi cznych i chemicznych, jak też rozpoznania złożowego w celu ewentualnego wydzielenia partii złóż spełniających kryteria przemysłu materiałów ogniotrwałych.

Keywords (PL): złoża dolomitów, materiały ogniotrwałe

return…