Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 608-613

download: article (PL)

Directions in development of refractories for the cement and lime industry

Abstract (EN)

The article discuses the directions in development of basic refractory materials for the cement and lime industry. The influence of chemical and phase composition as well as the effect of production process parameters on the usable properties of these materials have been presented. On the basis of SEM/EDS investigations, the microstructure of magnesia-spinel products has been discussed. The influence of microstructure on selected corrosive processes in rotary kiln has been presented using selected examples. Basing on the presented investigation results, the phenomenon of liquid phase appearance in products has been discussed and a pattern of corrosive changes depending on their phase composition and CaO/SiO2 mole ratio has been presented.

Keywords (EN): Refractories, Spinel MA, Microstructure

Kierunki rozwoju materiałów ogniotrwałych dla przemysłu cementowo-wapienniczego

Szymaszek M., Szczerba J., Zelik W.

Abstract (PL)

W artykule omówiono kierunki rozwoju zasadowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Przedstawiono wpływ składu chemicznego, fazowego oraz parametrów procesu produkcyjnego na właściwości użytkowe tych materiałów. Na podstawie badań SEM/EDS omówiono mikrostrukturę wybranych wyrobów magnezjowo-spinelowych przed i po pracy. Omówiono zjawisko pojawiania się fazy ciekłej w wyrobach oraz przedstawiono schemat przemian korozyjnych w zależności od składu fazowego i stosunku molowego CaO/SiO2 w wyrobach.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, spinel MA, mikrostruktura

return…