Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 603-607

download: article (PL)

The influence of sintering parameters of mechanochemically activated precursors on properties of the nitride ceramics

Abstract (EN)

The temperature of nitride ceramics sintering may be lowered in the process of mechanochemical treatment of the initial set of powders, but such a procedure will cause microstructural changes in relation to standard products, and consequently will result in the change of properties. For the needs of this article, the authors conducted investigations into the infl uence of parameters of sintering (time, temperature and heating curve arrangement) of Si3N4 powder with an addition of AlN and Y2O4 after mechanochemical activation on the final product properties. Changes of density, porosity, absorbability and hardness (HV) of sinters have been determined. Fracture toughness (KIc) has also been estimated. Dilatometric tests allowed the best sintering curve to be determined, while LM/SEM structural observations enabled tracking the structural changes which result from the process of sintering.

Keywords (EN): Nitride ceramics, Sintering, Dilatometric tests

Wpływ parametrów spiekania mechanochemicznie aktywowanych prekursorów na właściwości ceramiki azotkowej

Pawlik T.

Abstract (PL)

Obniżenie temperatury spiekania ceramiki azotkowej można osiągnąć przez zastosowanie procesu obróbki mechanochemicznej zestawu wyjściowych proszków, ale taki zabieg będzie prowadził do zmian mikrostruktury w stosunku do standardowych wyrobów i tym samym zmian właściwości. W ramach niniejszego artykułu przeprowadzono badania wpływu parametrów procesu spiekania (czas, temperatura

i układ krzywej nagrzewania) proszku Si3N4 z dodatkiem AlN oraz Y2O3 po aktywacji mechanochemicznej na właściwości wyrobu finalnego. W ramach badań określano zmianę gęstości, porowatości, oraz twardości (HV) spieków. Przeprowadzono również szacowanie odporności na kruche pękanie (KIc). Badania dylatometryczne pozwoliły wyznaczyć najlepszą krzywą spiekania, natomiast obserwacje struktury metodą LM/SEM umożliwiły śledzenie zmian struktury wynikających z procesu spiekania.

Keywords (PL): ceramika azotkowa, spiekanie, badania dylatometryczne

return…