Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 595-602

download: article (PL)

Stainless steel welding in a protective gas atmosphere with application of special ceramic washers

Abstract (EN)

Problems related to the welding of stainless steel sheets and the currently used methods of their elimination have been discussed. There has been presented a new concept of ceramic washers’ application, enabling a neutral gas to be supplied to the weld root in the case of flat and arc surface welding. Preliminary trials of the application of cordielite-mullite washers have shown that the quality of weld is significantly influenced by the rate of heat supply from the welded areas. The results of investigations into cordierite-mullite materials containing SiC with a sialon matrix and SiC with a Si3N4 matrix have been discussed. They were characterized by an increasing thermal conductivity, reaching ca. 2.5, 8.2 and 18 W/mK at ambient temperature. Industrial trials of special steel grades welding in a gas shroud while using the washers, which supply gas to the welded surfaces made of the developed materials have been conducted. The influence of the type of washers on the quality of welds depending on the kind and thickness of the welded sheets has been determined. The welding process parameters have been established. The attempts to use the developed system of ceramic washers for stainless sheet welding have been discussed.

Keywords (EN): Ceramic backing, Root of a weld, Neutral gas

Spawanie stali specjalnych nierdzewnych w osłonie gazu obojętnego z zastosowaniem specjalnych podkładek ceramicznych

Pawełek A., Czechowski J., Warsz K.

Abstract (PL)

Omówiono problemy związane ze spawaniem blach ze stali nierdzewnych oraz aktualnie stosowane sposoby ich eliminowania. Przedstawiono nową koncepcję zastosowania podkładek ceramicznych umożliwiających doprowadzenie obojętnego gazu osłonowego do grani spawu do zastosowań w przypadku spawania powierzchni płaskich i łukowych. Wstępne próby zastosowania podkładek z tworzywa kordierytowo-mulitowego wykazały, że istotny wpływ na jakość spawu ma prędkość doprowadzenia ciepła z powierzchni spawanych. Omówiono wyniki badań tworzyw kordierytowo-mulitowych, z SiC z osnową sialonową oraz SiC z osnową Si3N4. Charakteryzowały się one rosnącą przewodnością cieplną, odpowiednio ok. 2,5, 8,2 i 18 W/mK w temperaturze otoczenia. Przeprowadzono próby przemysłowe spawania specjalnych gatunków stali w osłonie gazowej z zastosowaniem podkładek doprowadzających gaz do spawanych powierzchni wykonanych z opracowanych tworzyw. Ustalono wpływ rodzaju podkładek na jakość spawów w zależności od rodzaju i grubości spawanych blach. Ustalono parametry procesu spawania. Omówiono próby zastosowania opracowanego systemu podkładek ceramicznych do spawania blach nierdzewnych.

Keywords (PL): podkładki ceramiczne, grań spawu, gaz obojętny

return…