Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 558-561

download: article (PL)

The influence of radon exhalation from ceramic products on the concentration level of radon in buildings

Abstract (EN)

In order to evaluate the ceramic construction products in terms of natural radioactivity, the standard tests of basic concentration levels of three radioactive isotopes, i.e. potassium 40K, radium 226Ra and thorium 228Th are carried out. Using these measurements and the possibility of testing radon emissions directly from the standard samples (containers), there is the possibility of indirect assessment of the radon exhalation from construction products as a function of the emission of radon from previously collected samples of ceramic products and the concentrations of radium. Determination of the concentration of radium 226Ra in relation to the emission of radon 222Rn will create new opportunities for more accurate predictions of activity concentrations of radon in buildings.

Keywords (EN): Radon exhalation, Building ceramics, Radioactivity

Wpływ ekshalacji radonu z wyrobów ceramicznych na poziom stężenia radonu w budynkach

Dohojda M.

Abstract (PL)

W celu oceny ceramicznych wyrobów budowlanych pod względem promieniotwórczości naturalnej wykonuje się standardowe badania stężenia trzech podstawowych izotopów promieniotwórczych: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Wykorzystując te pomiary oraz możliwość badania emisji radonu bezpośrednio ze standardowych próbek (pojemników), istnieje możliwość pośredniej oceny ekshalacji radonu z wyrobów budowlanych jako funkcji emisji radonu z pobranych wcześniej próbek wyrobów ceramicznych oraz stężenia radu. Określenie zależności stężenia radu 226Ra w stosunku do emisji radonu 222Rn stworzy nowe możliwości bardziej dokładnego prognozowania stężenia aktywności radonu w budynkach.

Keywords (PL): ekshalacja radon, ceramika budowlana, promieniotwórczość

return…