Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 552-557

download: article (PL)

Energy-efficient technology of preparing ceramic granulates. Part 2 – granulate properties

Abstract (EN)

The new installation of milling, mixing and granulation machines, preserving high quality of mass preparing, causes appreciable economy of energy. In this paper, characteristics of ceramic gres porcellanato mass granulated by both Eirich typ R mixer and spray dryer have been shown. Special attention has been paid to methods of property determination of granulated ceramic masses.

Keywords (EN): Rheology, Granulated powders, Flowability, Densification

Energooszczędna technologia przygotowania granulatów ceramicznych. Cz. II – Właściwości granulatu

Izak P., Serkowski S.

Abstract (PL)

Nowe konstrukcje maszyn do mielenia, mieszania i granulacji stwarzają szanse znacznych oszczędności energii przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości, a nawet umożliwiają osiągnięcie znaczącego postępu jakościowego w procesie przygotowania mas i granulatów. W pracy przedstawiono charakterystykę masy ceramicznej gres porcellanato, granulowanej metodą mieszalnikową Eiricha oraz suszenia rozpyłowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby określania właściwości mas granulowanych.

Keywords (PL): reologia, masa granulowana, sypkość, zagęszczenie

return…