Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 547-551

download: article (PL)

Rheological properties of ceramic suspensions modified by sodium, potassium and lithium silicates

Abstract (EN)

Deflocculation of a water suspension containing 40 vol.% of the KOC kaolin with different water soluble silicates was studied and the results are shown. Sodium, potassium and lithium silicates were applied. Flow curves have demonstrated different activity of these deflocculants.

Keywords (EN): Dispersing agent, Slurry, Rheology, Alkali silicates

Właściwości reologiczne zawiesin ceramicznych modyfikowanych krzemianami sodu, potasu i litu

Stempkowska A., Izak P., Ogłaza L.

Abstract (PL)

Przedstawiono wyniki badań upłynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o różnych modułach krzemianowych. Scharakteryzowano krzywe płynięcia modyfi kowanych zawiesin kaolinu KOC o stężeniu 40 % obj., jak i efektywność upłynniania tych dyspergatorów.

Keywords (PL): upłynniacze, zawiesina, reologia, krzemiany alkaliczne

return…