Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 499-505

download: article (PL)

An analysis of phenomena occurring during the process of laser decoration of porcelain

Abstract (EN)

The paper presents an analysis of the influence of laser decoration process parameters, namely the laser beam and its scanning parameters, as well as a kind and composition of colour materials on final utility parameters of resulting marks. Particular attention has been paid to the adhesion durability and surface microstructure of applied layers. Attempts were undertaken to describe and explain shortly phenomena on the basis of physical processes accompanying a short interaction of strong, continuous laser radiation with matter. Analyses of experimental results have been supplemented with diagrams of means directed to the process optimization, connected with selection of the laser and scanning parameters, and illustrated by photographs of the resulting marks and decorations.

Keywords (EN): Laser decoration, Decoration of porcelain, Surface engineering

Analiza zjawisk zachodzących w procesie laserowego zdobienia wyrobów porcelanowych

Chmielewska D., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.

Abstract (PL)

Artykuł przedstawia analizę wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej i sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i składu środków barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Szczególną uwagę poświęcono trwałości adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy. Podjęto próbę krótkiego opisu i wyjaśnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwałemu oddziaływaniu silnego, ciągłego promieniowania laserowego z materią. Analizom wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, związanych z doborem parametrów lasera i przesuwu wiązki, ilustrowane zdjęciami fragmentów otrzymanych oznakowań i dekoracji.

Keywords (PL): znakowanie laserowe, dekoracja porcelany, inżynieria powierzchni

return…