Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 490-494

download: article (PL)

Studies on preparation of silicate-organic composite materials

Abstract (EN)

The paper presents the results of a study on how to obtain transparent silicate-organic composite materials based on acrylic monomers and water glass. Guided by the preliminary studies, we accepted three different methods: (i) introduction of acrylic monomers to water glass, and then polymerization of the resultant mixture; (ii) obtaining the structure of silica-polymer gels through the use of sorption of aqueous solutions by hydrogels; (iii) using mixed techniques based on introduction of the water glass solution to hydrogel and then curing the resultant mixture. The obtained composite materials were tested in terms of transparency grade and colour. The ability to create apertures in EI class during the fire tests was also analyzed. Analysis of the results led to the conclusion that further proceedings concerning the preparation of transparent silicate-organic composites should develop last two schemes of the procedure, because they gave the best results. The composites obtained in this way have a fi re protection property and can be used in building engineering.

Keywords (EN): Hydrogel, Acrylic monomers, Water glass, Fireproof glass, Transparency

Badanie możliwości wytwarzania kompozytów krzemiano-organicznych

Mastalska J., Izak P., Kochanowski A., Stempkowska A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania kompozytów krzemiano-organicznych opartych na bazie monomerów akrylowych i szkła wodnego sodowego. Kierując się wstępnymi wynikami badań, przyjęto trzy różne algorytmy postępowania: 1) wprowadzenie monomerów akrylowych do szkła wodnego, a następnie polimeryzacja powstałej mieszaniny; 2) uzyskanie struktury

żeli krzemiano-polimerowych poprzez wykorzystanie sorpcji wodnych roztworów przez hydrożele; 3) wykorzystanie technik mieszanych polegających na wprowadzeniu roztworu szkła wodnego do hydrożelu i utwardzeniu otrzymanej mieszaniny. Otrzymane kompozyty badano pod względem stopnia przezroczystości oraz ich barwy. Przeprowadzono także testy ogniowe w zakresie EI. Wyniki badań wykazały, że dwa ostatnie schematy postępowania dają najlepsze rezultaty. Kompozyty otrzymane tą drogą posiadają właściwości ognioochronne i mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie.

Keywords (PL): hydrożel, monomery akrylowe, szkło wodne, szyby ognioochronne, przezroczystość

return…