Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 472-478

download: article (PL)

Influence of technological parameters on colour of glaze and ceramic masses containing pigment from the Y2O3-Al2O3-Cr2O3 system

Abstract (EN)

The phase composition of pigments of the Y2O3-Al2O3-Cr2O3system depends on properties of raw materials used for manufacturing the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure. Our investigations revealed that aluminium hydroxide has the significant influence on phase composition of the pigment. Properties of the other starting materials, such as yttrium oxide or chromium oxide, are insignificant. Depending on the morphology of aluminium hydroxide grains, the final product, i.e. pigment of the perovskite structure, can contain over 95 % or only about 70 % of the YAP phase. YAM and small amounts of YAG are the other crystalline phases, which are the components of the pigment. Variable phase composition of the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure causes differences in colour properties. Usefulness of the pigments obtained by using aluminium hydroxides of different morphology was verified by applying them to industrial transparent and opaque glazes fired at temperatures between 1170°C and 1230°C, and to gres porcellanato bodies fired at temperatures between 1205°C and 1230°C.

Keywords (EN): Ceramic pigments, Red pigments, Perovskite, Glazes, Gres porcellanato masses

Wpływ parametrów technologicznych na barwę szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment z układu Y2O3-Al2O3-Cr2O3

Sobierska E., Kuźmińska K., Bućko M.M., Lis J.

Abstract (PL)

Skład fazowy pigmentów w układzie Y2O3-Al2O3-Cr2O3zależy od właściwości surowców wchodzących w skład pigmentu itrowo-glinowego o strukturze typu perowskitu. Nasze badania wykazały, że znaczący wpływ na skład fazowy pigmentu ma wodorotlenek glinu. Właściwości pozostałych składników wyjściowych, tj. tlenku itru oraz tlenku chromu nie mają znaczenia. W zależności od morfologii ziaren wodorotlenku glinu produkt końcowy – pigment o strukturze typu perowskitu – może zawierać ponad 95 % YAP lub tylko około 70 % YAP. Pozostałe fazy krystaliczne wchodzące w skład pigmentu to YAM i w niewielkiej ilości YAG. Zmienny skład pigmentu powoduje, że właściwości barwne pigmentów itrowo-glinowych o strukturze typu perowskitu są różne. Przydatność pigmentów otrzymanych przy użyciu wodorotlenku glinu o ziarnach różnej morfologii sprawdzono dodając je do przemysłowych szkliw transparentnych i zmętnionych wypalanych w temperaturze od 1170 do 1230°C oraz do mas gres porcellanato wypalanych w zakresie temperatur 1205-1230°C.

Keywords (PL): pigmenty ceramiczne, pigmenty czerwone, perowskit, szkliwa, masy gresowe

return…