Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 444-449

download: article (PL)

Reconstruction of 3d structure of pottery vessels from archaeological excavations

Abstract (EN)

The main objective of the work presented in the article was the reconstruction of 3D structure of pottery vessels found during archaeological excavations. Stereoscopic microscopy, scanning electron microscopy and X-ray tomography was used in this research. The study material consisted of fragments of clay vessels from the Early Medieval sites at Starosiedle in the Lebus Land in Poland and Rosenhof on the Elbe in Saxony-Anhalt in Germany, dated at the 9-11th centuries. Admixtures and a clay mineral matrix were analyzed. These studies enabled the observation of shape, color and composition of admixtures in the volume of samples, and identifies and describes the cracks and discontinuities of the matrix inside the sample. In particular, the X-ray tomography allowed the reconstruction of the 3D spatial structure of the ceramic mass.

Keywords (EN): Archaeological ceramics, Stereoscopic microscopy, SEM, X-ray tomography

Rekonstrukcja struktury 3D ceramicznych naczyń z wykopalisk archeologicznych

Riegert D., Konopka K., Wawulska P., Kobylińska U.

Abstract (PL)

Celem badań była rekonstrukcja struktury 3D naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Do badań zastosowano mikroskopię stereoskopową, skaningową mikroskopię elektronową oraz tomografię rentgenowską. Materiał do badań stanowiły fragmenty wczesnośredniowiecznych, z IX-XI wieku, glinianych naczyń ze stanowisk w Starosiedlu na Ziemi Lubuskiej i Rosenhof nad Łabą w Saksonii-Anhalt. Analizie poddana były gliniana osnowa oraz domieszki. Badania te pozwoliły na obserwację kształtu, koloru i rozmieszczenia domieszek w objętości próbek, a także zidentyfikowano i opisano pęknięcia i nieciągłości osnowy znajdujące się wewnątrz badanego materiału. W szczególności wyniki tomografii rentgenowskiej pozwoliły na rekonstrukcję przestrzenną 3D struktury ceramicznej masy.

Keywords (PL): ceramika archeologiczna, mikroskopia stereoskopowa, SEM, tomografia rentgenowska

return…