Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 413-418

download: article (PL)

Ceramization of natural sorbents containing CrO42- ions

Abstract (EN)

This work presents the results of natural sorbents application for immobilization of chromates from aqueous solutions and the usage of them to prepare building materials. For the study, the natural sorbents originated from a Polish deposit were used. Sorption of the CrO42- ions was carried out on suitably prepared smectite and clinoptilolite. Pretreatment consisted in transformation of the sorbents into sodium forms, and obtaining organic forms by using HDTMA. The process changed a surface charge of the sorbents and transformed them into anion exchangers. These preparations were used to adsorb the CrO42- ions from an aqueous solution of sodium chromate(VI). The quantity of sorption was determined on the basis of UV-VIS spectrophotometric analysis. The sorbents after sorption were applied to obtain building materials. The samples ware obtained by firing the cubic samples at 900°C or 1100°C. The samples were prepared from smectite and zeolite in a weight ratio of 4:1. Immobilization effectiveness of CrO4 2- ions in the mineral matrix is shown. In the work, the results of IR spectroscopy, X-ray diffraction analysis, SEM observations, spectrophotometeric analysis and technological investigations are presented.

Keywords (EN): Zeolite, Smectite, Chromate, Fired materials

Ceramizacja sorbentów naturalnych zawierających jony CrO42-

Król M., Lada A., Mozgawa W.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem naturalnych sorbentów do pochłaniania anionów chromianowych(VI) z roztworów wodnych i późniejszego wykorzystania w procesie ceramizacji do otrzymywania tworzyw budowlanych. Do badań wykorzystano naturalne sorbenty pochodzące ze złóż karpackich. Sorpcję jonów CrO42- przeprowadzono na odpowiednio przygotowanych smektycie i klinoptilolicie. Obróbka wstępna polegała na przekształceniu sorbentów w jednorodne formy sodowe, a następnie otrzymaniu form organicznych z wykorzystaniem HDTMA. Proces miał na celu zmianę ładunku powierzchniowego sorbentów i tym samym przekształcenie ich w anionity. Tak przygotowany materiał wykorzystano do pochłania jonów CrO42- z wodnego roztworu chromianu(VI) sodu. Wielkość sorpcji określono na podstawie badań spektrofotometrycznych. Sorbenty po procesie sorpcji użyto do otrzymywania nowych tworzyw budowlanych o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych. Tworzywa te otrzymano poprzez wypalanie w temperaturach 900°C i 1100°C sześciennych kształtek, wykonanych z mieszaniny smektytu i klinoptilolitu w proporcjach wagowych 4:1. Wykazano także skuteczność immobilizacji jonów chromu w mineralnej osnowie. Metodami badań wykorzystanymi w niniejszej pracy były spektroskopia w podczerwieni, rentgenowska analiza fazowa, obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym, spektrofotometria UV-VIS i badania technologiczne.

Keywords (PL): zeolit, smektyt, chromiany, materiały wypalane

return…