Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 391-395

download: article (PL)

Microstructure of silico-phosphate glasses in the NaMgPO4-SiO2 system

Abstract (EN)

The studies concern silico-phosphate glasses with the [SiO4]4-/[PO4]3- ratio systematically changed, belonging to the NaMgPO4-SiO2 system. Glasses from this system are considered as bioactive and capable of connecting bonds with tissue. Brittleness is a serious problem limiting exploitation of glasses as biomaterials. The addition of a proper amount of cations (mostly Al+3) or partial devitrification of glass can lead to improvement of the mechanical properties. Detailed structural and textural investigations are necessary to conduct direct crystallization of glass. Microscopic and EDX investigations made it possible to find out that liquation took place in all glasses studied. The presence of aluminium in the glass matrix has the significant influence on the chemical composition of inclusions.

Keywords (EN): Microstructure of glass, Liquation, Silico-phosphate glass

Mikrostruktura szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaMgPO4-SiO2

Bułat K., Sitarz M., Gajewicz M.

Abstract (PL)

Praca dotyczy szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaMgPO4-SiO2 o systematycznie zmieniającej się proporcji [SiO4]4-/[PO4]3-. Szkła z powyższego układu należą do tzw. bioaktywnych szkieł, zdolnych do tworzenia wiązań z tkanką żywą. Poważnym problemem, ograniczającym wykorzystanie szkieł jako biomateriałów jest ich kruchość. Poprawę własności mechanicznych szkieł można osiągnąć poprzez wprowadzenie odpowiednich dodatków (najczęściej Al+3) lub poprzez przeprowadzenie częściowej dewitryfikacji szkła. Aby prawidłowo zaplanować kierowaną krystalizację szkła konieczna jest szczegółowa znajomość zarówno jego struktury, jak i mikrostruktury. Szczegółowe badania przy użyciu mikroskopu skaningowego z przystawką EDX pozwoliły wykazać, że wszystkie badane szkła charakteryzują się wyraźną likwacją. Na skład chemiczny inkluzji w znaczący sposób wpływa obecność jonów glinu w strukturze szkła.

Keywords (PL): mikrostruktura szkła, likwacja, szkła krzemianowo-fosforanowe

return…