Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 386-390

download: article (PL)

The influence of B3+ ions on the structure and texture of silico-phosphate glasses

Abstract (EN)

Boron cations addition into the structure of silico-phosphate glasses influences changes of a series of different properties. Boron oxide as the component of glass reduces melting temperature, increases thermal shock resistance, improves chemical resistance and mechanical properties of glass. The influence of boron cations on properties of glass depends particularly on the coordination number. Spectroscopic studies (MIR,NMR) have shown that the boron cations occur in the structure of glasses showing the coordination number three and four. Scanning microscopy have revealed that the incorporation of boron into silico-phosphate glasses leads to homogenization of the glass structure.

Keywords (EN): Glass structure, Liquation, Spectroscopy

Wpływ jonów B3+ na strukturę i teksturę szkieł krzemianowo-fosforanowych

Bułat K., Sitarz M., Gajewicz M., Olejniczak Z.

Abstract (PL)

Wprowadzenie jonów boru do struktury szkieł krzemianowo-fosforanowych wpływa na zmianę szeregu ich właściwości. Tlenek boru jako składnik szkieł obniża temperaturę topnienia, zwiększa odporność na szoki termiczne, polepsza odporność chemiczną i właściwości mechaniczne szkła. Wpływ jonów boru na własności szkła uzależniony jest w głównej mierze od jego liczby koordynacyjnej. Badania spektroskopowe (MIR, NMR) wykazały, że jony boru w strukturze badanych szkieł występują zarówno przy liczbie koordynacyjnej 3 jak i 4. Przeprowadzone badania za pomocą mikroskopu skaningowego pozwoliły stwierdzić, że wprowadzenie jonów boru do struktury szkła krzemianowo-fosforanowego doprowadza do homogenizacji jego tekstury.

Keywords (PL): struktura szkła, likwacja, spektroskopia

return…