Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 361-366

download: article (PL)

Influence of dolomite composites on application properties of the basic refractoriesies

Abstract (EN)

The present work contains the examination results of the influence of dolomite composites on properties of the basic refractories, which are used in the cement industry and some thermal devices in the steel industry. It was found out that the addition of the dolomite composites leads to a considerable increase of mechanical properties and resistance to thermal shocks of the basic refractories.

Keywords (EN): Basic refractories, Composites dolomite, Calcium dialuminate, OWT

Wpływ kompozytów dolomitowych na właściwości użytkowe tworzyw zasadowych

Drygalska E., Dul K., Jonas S., Kluska S., Krupa G.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono badania oparte na koncepcji wykorzystania ogniotrwałych kompozytów dolomitowo-cyrkonowych oraz dolomitowo-glinowych, jako składników modyfikujących właściwości użytkowe zasadowych wyrobów ogniotrwałych, przeznaczonych do stosowania w piecach obrotowych przemysłu cementowego oraz w wybranych urządzeniach cieplnych przemysłu hutniczego. Stwierdzono, że wprowadzane dodatki istotnie zwiększają wytrzymałość mechaniczną na ściskanie oraz odporność na naprężenia cieplne wyrobów zasadowych.

Keywords (PL): zasadowe materiały ogniotrwałe, kompozyty dolomitowe, dwuglinian wapnia, OWT

return…