Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 355-360

download: article (PL)

Graphite containing castables part II – effect of graphite content on strength and resistance properties

Abstract (EN)

This study is a continuation of investigations on the graphite incorporation to castable refractory concretes used for linings of blast furnace troughs and the effects of graphite on properties of the castables. In the Part I, delivered at the Polska Ceramika 2008 Conference, the results of investigations were presented on graphite processing, allowing the graphite to be inserted to a castable refractory concrete. In this study, the effect of processed graphite amount on strength and resistance properties of the castable was investigated. The results revealed that the castable refractory concrete with 10 % processed graphite granules possessed excellent properties. Increasing the content of graphite granules up to 15-20 % led to a decrease of mechanical and resistance properties of the samples. The microstructure of the castable samples with excellent properties was observed using the optical microscopy method and the phase composition was determined using the X-ray diffraction method. Microstructural study on the samples containing 10 % graphite granules was carried out after the blast furnace slag corrosion tests. The corrosion mechanism was characterized.

Keywords (EN): Graphite granules, Low-cement refractory castable, Slag corrosion

Betony ogniotrwałe zawierające grafit. Część II – Wpływ zawartości grafitu na własności wytrzymałościowe i odpornościowe

Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J.

Abstract (PL)

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację badań związanych z wprowadzeniem grafitu i jego wpływem na własności betonu ogniotrwałego, stosowanego do wyłożenia koryt i rynien spustowych wielkich pieców. W I-szej części wygłoszonej na konferencji Polska Ceramika 2008, przedstawiono wyniki badań związane z preparatyką grafitu, umożliwiającą jego wprowadzenie do składu surowcowego mieszanki betonowej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań wpływu ilości wprowadzonego preparowanego grafitu na własności wytrzymałościowe i odpornościowe betonu. Stwierdzono, że najkorzystniejsze własności wykazał beton z udziałem 10 % preparowanego granulatu grafi towego. Zwiększenie udziału granulatu grafitowego do 15-20 % wpłynęło na obniżenie własności mechanicznych i odpornościowych badanych próbek betonów. Wykonano badania mikrostrukturalne metodą mikroskopii optycznej i składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej próbek betonu wytypowanego jako najlepszy. Wykonano również badania mikrostrukturalne, po próbach korozyjnych na działanie żużla wielkopiecowego, próbek betonu z udziałem 10 % granulatu grafitowego. Scharakteryzowano mechanizm oddziaływania korozyjnego.

Keywords (PL): granulat grafitowy, beton ogniotrwały niskocementowy, korozja żużlowa

return…