Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 321-326

download: article (PL)

Ceramic pigments of fluorite structure

Abstract (EN)

In this study, the results of investigation of pigments based on cerium(IV) dioxide doped with praseodymium(IV) are presented. The optimal chemical composition and synthesis conditions of the pigment were developed. The obtained pigment was ground by different methods for 10 to 60 minutes. The pigment morphology was determined by analyzing the grain size distribution, and SEM observations. The ground pigments were applied for colouring transparent glazes used for stoneware tiles. Both glazes and tiles were of industrial origin. Colour parameters of the pigment powders and selected stoneware tile glazes were measured.

Keywords (EN): Ceramic pigments, Pigments of fluorite structure, Grinding, Temperature stability

Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytu

Stobierska E., Bućko M.M., Lis J., Wodnicka K., Trybalska B., Wywiał A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pigmentów czerwonych na bazie dwutlenku ceru(IV), w strukturze którego część jonów ceru(IV) zastąpiono jonami prazeodymu(IV). Opracowano optymalny skład chemiczny pigmentu i warunki jego otrzymywania. Wytworzony pigment rozdrabniano różnymi metodami, w czasie od 10 do 60 minut. Morfologię tak otrzymanych pigmentów określono analizując ich skład ziarnowy, a także na podstawie obserwacji mikroskopowych SEM. Rozdrobnione pigmenty w ilości 10 % mas. Użyto do barwienia szkliw transparentnych na płytki kamionkowe. Zarówno szkliwa jak i płytki były pochodzenia przemysłowego. Zmierzono parametry barwy pigmentów w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu ich do wybranych szkliw na płytki kamionkowe.

Keywords (PL): pigmenty ceramiczne, pigmenty fluorytowe, rozdrobnienie, stabilność temperaturowa

return…