Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 294-300

download: article (PL)

Possibilities of using asbestos-cement in the ceramic industry

Abstract (EN)

The work reports the results of study on using the raw cement-asbestos slates as an additive to ceramic masses. The masses containing stoneware clay, feldspar and quartz sand were used in which the latter was later replaced by the raw ground cement-asbestos slates. The green compacts were sintered at temperatures of 1150-1250°C. The ceramic product properties such as linear shrinkage, water absorbability, open porosity, apparent density and compressive strength were determined. The microstructure was examined by scanning electron microscopy and the mineral composition by X-ray diffraction. The preliminary results of this investigations show that the asbestos-containing materials can be used as one of the raw materials for the traditional ceramic industry.

Keywords (EN): Cement-asbestos, Utilization, Leaning agent, Ceramics

Możliwości wykorzystania eternitu w przemyśle Ceramicznym

Zaremba T., Kusiorowski R.

Abstract (PL)

Praca opisuje wyniki badań nad użyciem surowego azbestocementu pochodzącego z pokryć dachowych jako dodatku do mas ceramicznych. Masy te zawierały ił kamionkowy, skaleń i piasek kwarcowy zastępowany później surową, mieloną płytą azbestowo-cementową. Dla kształtek wypalanych w zakresie temperatury 1150-1250°C oznaczono skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną oraz wytrzymałość na ściskanie. Mikrostrukturę badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, natomiast skład fazowy wyznaczono metodą dyfrakcji promieniowania X (XRD). Wstępne wyniki tych badań wskazują, że materiały zawierające azbest mogą być użyte jako jeden z surowców dla przemysłu tradycyjnej ceramiki.

Keywords (PL): azbestocement, utylizacja, dodatek schudzający, ceramika

return…