Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 288-293

download: article (PL)

Decrease in compressive strength of clay bricks due to cyclic freezing–thawing

Abstract (EN)

The aim of this work is to explain various aspects of the compressive strength decrease caused by cyclic freezing–thawing of two series of ceramic specimens. The specimens were prepared using unburned bricks formed out of plastic clay in industrial conditions, and then burned at 850 and 1050°C in laboratory conditions. The experimental data were obtained according to the rules of randomization, and analyzed by using statistical methods. It was shown that the most complete picture of kinetics of the frost destruction process of ceramic material can be obtained by monitoring a decrease of compressive strength of specimens under cyclic freezing and thawing. Furthermore, the water sorption coefficient was experimentally determined for the ceramic specimens parallel and perpendicular to the forming direction. On this basis, it was explained that the main reason of low frost resistance in case of the ceramic bricks formed from plastic clay by using an extruding press is the defective layered texture, which exposes even after burning at high temperature.

Keywords (EN): Ceramic brick, Frost resistance, Compressive strength, Statistical analysis

Spadek wytrzymałości próbek cegły ceramicznej przy cyklicznym zamrażaniu i odmrażaniu

Nikitin V., Backiel–Brzozowska B.

Abstract (PL)

Praca ma na celu wyjaśnienie różnych aspektów utraty wytrzymałości na ściskanie dwóch serii próbek ceramicznych poddanych cyklom naprzemiennego zamrażania–odmrażania. Próbki wycięto z niewypalonych półfabrykatów cegły budowlanej formowanych z masy plastycznej w warunkach przemysłowych i wypalono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 850 i 1050°C. Dane doświadczalne uzyskano zgodnie z zasadą randomizacji i przeanalizowano z zastosowaniem metod statystycznych. Wykazano, że najpełniejszy obraz kinetyki procesu degradacji tworzyw ceramicznych w warunkach oddziaływania mrozu można uzyskać na drodze monitoringu spadku wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych kolejnym cyklom zamrażania i odmrażania. Ponadto wyznaczono w sposób doświadczalny współczynnik sorpcji wody w tworzywach ceramicznych w kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku formowania. Na tej podstawie wyjaśniono, że główną przyczyną niskiej mrozoodporności cegły ceramicznej formowanej z masy plastycznej w prasie pasmowej jest defektywna, warstwowa tekstura, która ujawnia się w wyrobie nawet po wypaleniu w wysokiej temperaturze.

Keywords (PL): cegła ceramiczna, mrozoodporność, wytrzymałości na ściskanie, analiza statystyczna

return…