Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 283-287

download: article (PL)

Evaluation of freeze–thaw resistance of clay masonry units

Abstract (EN)

The last polish standard regulating the procedure of evaluation of clay masonry units frost resistance (PN–B–12012:2007) specifies conditions of the test and criteria of frost resistance evaluation. If certain type of damage appears on units subjected to the proper number of cyclic freezing–thawing, the compressive strength of the examined units must be determined. The 20 % decrease of compressive strength of the units caused by cyclic freezing–thawing is allowed. This criterion rises doubts, since it is not clear if such a decrease is actually critical. In author’s opinion, the standard criterion should be defi ne more precisely by taking into consideration properties of kinetics of the ceramic units compressive strength decrease caused by cyclic freezing–thawing. Based on statistical analysis of the numerous experimental data, it was indicated that the evaluation of frost resistance of ceramic masonry units using standard criteria can lead to false conclusions. The procedure of specification of frost resistance evaluation criteria is proposed in this paper, basing on the decrease of compressive strength of the ceramic masonry units.

Keywords (EN): Clay masonry units, Frost resistance, Compressive strength, Statistical analysis

O ocenie mrozoodporności ceramicznych elementów murowych

Nikitin V., Backiel–Brzozowska B.

Abstract (PL)

W ostatniej polskiej normie regulującej procedurę oceny odporności na zamrażanie–odmrażanie ceramicznych elementów murowych (PN–B–12012:2007) sprecyzowano warunki badania i kryteria oceny mrozoodporności. W przypadku wystąpienia na wyrobach poddanych zamrażaniu–odmrażaniu określonych uszkodzeń należy sprawdzić ich wytrzymałość na ściskanie. Dopuszcza się spadek wytrzymałości o 20 % w stosunku do wyrobów, które nie były poddane cyklom zamrażania-odmrażania. Takie kryterium budzi jednak wątpliwości, gdyż nie jest jasne, czy przyjęty spadek wytrzymałości jest istotny. Zdaniem autorów należy uściślić przyjęte w normie kryterium, uwzględniając właściwości kinetyki spadku wytrzymałości na ściskanie ceramicznych elementów murowych przy cyklicznym zamrażaniu–odmrażaniu. W pracy wykazano, na podstawie analizy statystycznej licznych danych doświadczalnych, że ocena mrozoodporności przy zastosowaniu kryterium normowego może prowadzić do fałszywych wniosków. Zaproponowano procedurę uściślenia kryterium oceny mrozoodporności elementów murowych ceramicznych na podstawie spadku wytrzymałości na ściskanie.

Keywords (PL): ceramiczne elementy murowe, mrozoodporność, wytrzymałości na ściskanie, analiza statystyczna

return…