Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 278-282

download: article (PL)

Pseudothixotropic properties of clay-cement sluries

Abstract (EN)

A new concept of rheological qualification of clay-cement suspensions containing structure agents has been shown. Special attention has been paid on reversible and irreversible thixotropic properties. This paper display, that some complicated phenomena connected with syneresis and channel flow occur inside clay-cement suspensions during shearing. The reversible week thixotropic structure connected with clay minerals is interlaced with the irreversible strong internal structure, creating as a result of the cement hydratation process. During developing this quasi-thixotropic structure, the clay-cement suspension at a rest state gains a gel structure, which successively becomes stronger as a result of the hydratation process, and finally arises a high-quality hydro-isolation binder.

Keywords (EN): Rheological properties, Thixotropy, Clay minerals, Hydration, Cement

Pseudotiksotropowe właściwości zawiesiniłowo-cementowych

Wójcik Ł., Izak P., Stempkowska A.

Abstract (PL)

Przedstawiono nową koncepcję reologicznej kwalifikacji zawiesin iłowo-cementowych zawierających składniki strukturotwórcze. Szczególną uwagę zwrócono na odwracalne i nieodwracalne właściwości tiksotropowe. Wykazano, że w zawiesinach iłowo-cementowych w czasie ścinania zachodzą skomplikowane zjawiska mechaniczne powiązane z synerezą i przepływem kanałowym. Odwracalna, słaba struktura tiksotropowe związana z minerałami ilastymi jest przeplatana z nieodwracalną, mocną strukturą wewnętrzną powstałą w wyniku hydratacji cementu. W czasie kształtowania się takiej struktury pseudotiksotropowej, zawiesina iłowo-cementowa w stanie spoczynku przybiera postać żelu, który sukcesywnie wzmacnia się w wyniku reakcji hydratacji. Ostatecznie z takiej zawiesiny tworzy się wysokiej jakości spoiwo hydroizolacyjne.

Keywords (PL): właściwości reologiczne, tiksotropia, minerały ilaste, hydratacja, cement

return…