Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 244-247

download: article (PL)

The Effect of Lanthanides on Colour Properties of the Ln2Zr1.5V0.5O7 Pigments

Abstract (EN)

New yellow and orange ceramic pigments based on the pyrochlore solid solution of Ln2Zr1.5V0.5O7 were synthesized as high-temperature environment friendly inorganic materials. This work is focused on mixed oxides based on ZrO2, which are doped by rare earth elements. The optimum conditions for their synthesis were determined. Their colour properties were investigated depending on the content of various lanthanides and temperature of calcination. The richest hues were obtained by using holmium and thulium. All pigments give the yellow colour in ceramic glazes but Ho and Er provide orange hues. The pigments were evaluated from the standpoint of their structure, colour, ability to colour ceramic glaze, and particle size.

Keywords (EN): Inorganic pigments, Pyrochlore compounds, Ceramic pigments, Colour properties

Wpływ lantanowców na właściwości barwne pigmentów Ln2Zr1.5V0.5O7

Bukovská L., Šulcová P., Vondrášek M.

Abstract (PL)

Zsyntezowano nowe pigmenty, żółte i pomarańczowe, oparte na roztworze stałym Ln2Zr1.5V0.5O7 typy pirochloru jako nieorganiczne wysokotemperaturowe materiały przyjazne dla środowiska. W pracy skupiono się na tlenkach mieszanych ZrO2 domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich. Określono optymalne warunki syntezy tych związków. Ich właściwości barwne badano w zależności od zawartości lantanowców i temperatury kalcynacji. Najbogatsze odcienie uzyskano przy użyciu tlenków holmu i tulu. Wszystkie pigmenty dają kolor żółty w szkliwach ceramicznych, ale Ho i Er dostarczają odcieni pomarańczowych. Pigmenty oceniono z punktu widzenia ich struktury, barwy, zdolności do barwienia szkliwa ceramicznego oraz wielkości cząstek.

Keywords (PL): pigmenty nieorganiczne, związki typu pirochloru, pigmenty ceramiczne, właściwości barwne

return…