Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 239-243

download: article (PL)

Influence of Preparation Methods on Colourfulness of Ce1-(x+y)TbxTiyO2

Abstract (EN)

Compounds based on CeO2 were synthesized as high-temperature environment-friendly inorganic pigments with interesting hues. The pigments have been prepared by using the solid state reaction and suspension mixing of raw materials. The goal was to develop conditions for the synthesis of this type of pigments and to determine the influence of preparation methods on the colouring effects of these compounds. The colour properties were investigated depending on the method of preparation, calcination temperature and concentration of Ti4+ ions. All prepared pigments were applied into organic matrix and ceramic glaze. The pigments were evaluated from the standpoint of their structure, colour properties and particle sizes. Our results indicated that these compounds can provide light orange colour hues that are stable in ceramic glazes and dark brown colour shades in the organic matrix.

Keywords (EN): Pigment, Solid state reaction, Colour properties, Ceramic glaze, Particle size

Wpływ metod wytwarzania na zabarwienie Ce1-(x+y)TbxTiyO2

Strnadlová L., Šulcová P., Večeřa J.

Abstract (PL)

Związki oparte na CeO2 zsyntezowano jako wysokotemperaturowe, przyjazne dla środowiska, nieorganiczne pigmenty o interesujących barwach. Pigmenty wytworzono wykorzystując reakcję w fazie stałej oraz mieszanie surowców w zawiesinie. Celem było opracowanie warunków syntezy tego typu pigmentów i określenie wpływu metody preparatyki na efekty barwne otrzymanych związków. Właściwości barwne zbadano w zależności od zastosowanej metody wytwarzania, temperatury kalcynacji i stężenia jonów Ti4+. Pigmenty oceniano po względem ich struktury, barwy i rozmiaru cząstek. Uzyskane wyniki wskazały, że otrzymane związki mogą dostarczać odcieni jasnopomarańczowych,

które są trwałe w szkliwach ceramicznych, oraz odcieni ciemnego brązu w osnowie organicznej.

Keywords (PL): pigment, reakcja w stanie stałym, właściwości barwne, szkliwo ceramiczne, rozmiar cząstki

return…