Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 215-220

download: article (PL)

The oldest ceramic - evidences of ceramic production in past societies 30-20/16 thousand years ago

Abstract (EN)

The production of ceramic materials in the Upper Palaeolithic epoch has not known universally especially as pottery was used in the Neolithic epoch on a large scale some thousand years later. The majority of ceramic fragments was found in Czech Republic and the minority in Slovakia, Austria and Russia. There are some aspects of the ceramics production in the Upper Palaeolithic mentioned in the article. The ceramic fragments were found in various places in the sites. The studies revealed that clay was local and the production route encompassed a few stages, including preparation of ceramic mass and heat treatment at different conditions. Many different representations were made such as animals, people and unspecified. Many burn techniques were known. So far, the Upper Palaeolithic ceramic production has been analyzed in detail only in Czech Republic, but it has not been done comprehensively in other sites.

Keywords (EN): Ceramics, Palaeolithic epoch, Czech Republic, Ceramic production, Significance of ceramics

Najstarsza ceramika - dowody umiejętności wypalania ceramiki w kulturach archeologicznych z okresu 30-20/16 tysięcy lat temu

Kuczyńska A.

Abstract (PL)

Zagadnienie wytwarzania ceramiki w górnym paleolicie nie jest powszechnie znane, tym bardziej, że jej masowe wykorzystanie datuje się na kilka-kilkanaście tysięcy lat później - w neolicie. Najliczniej zabytki ceramiczne pochodzą z Czech, a w mniejszej ilości ze Słowacji, Austrii i Rosji. W artykule zwrócono uwagę na różne aspekty wytwarzania ceramiki w górnym paleolicie. Analiza kontekstu archeologicznego pokazała, że fragmenty ceramiki znajdowano w różnych miejscach stanowisk. Badania dowiodły, że glina pochodziła z lokalnych surowców. Sam proces wytwarzania składał się z kilku etapów, polegających na odpowiednim przygotowaniu masy ceramicznej i wypalaniu w różnych warunkach. Fragmenty z ceramiki przedstawiają zarówno zwierzęta i ludzi, jak i formy nieokreślone. Zagadnienie ceramiki górnopaleolitycznej zostało opracowane szczegółowo na podstawie materiałów z Czech. Na wielu innych stanowiskach archeologicznych nie przeprowadzono jeszcze kompleksowych badań.

Keywords (PL): ceramika, paleolit, Czechy, wytwarzanie ceramiki, znaczenie ceramiki

return…