Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 201-205

download: article (PL)

Periclase-spinel refractories for the tandem furnace roof

Abstract (EN)

The properties of periclase-spinel bricks after the use in the tandem furnace roof were thoroughly tested. A zonal texture of clearly visible working, transition and unchanged zones was observed. The individual zones differed significantly with regard to the chemical composition, phase composition and texture. The closer to the working area, the smaller content of magnesium oxide and aluminium oxide was observed while the content of iron oxides and calcium oxide increased. The working zone contained only periclase (probably magnezjowüstite), magnesioferrite and hercynite without the silicate phase. Refractoriness of this zone was very high, above 1750 °C. The transition and working zones had a clearly higher apparent density and lower porosity compared with the unchanged zone. The frontal corrosion as a result of ‘leakage’ of the liquid phase and ‘spalling’ due to different physical-chemical properties of particular zones were the main causes of wear of magnesia-spinel bricks in the tandem furnace roof. Postulates were formulated to further improve the properties of periclase-spinel refractories for the tandem furnace roofs.

Keywords (EN): Periclase-spinel refractories, Tandem furnace, Corrosion of the refractory materials

Wyroby magnezjowo-spinelowe na sklepienie pieca tandem

Goławski C., Kielski A., Obszyńska L., Sułkowski M.

Abstract (PL)

Zbadano wszechstronnie właściwości wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem. Stwierdzono występowanie budowy strefowej obejmującej wyraźnie zaznaczone następujące warstwy: pracująca, przejściowa i niezmieniona. Poszczególne warstwy różniły się w sposób istotny składem chemicznym, składem fazowym i teksturą. W miarę zbliżania się do powierzchni pracującej malała zawartość tlenku magnezowego i glinowego natomiast rosła zawartość tlenków żelaza i tlenku wapniowego. W warstwie pracującej występował wyłącznie peryklaz (prawdopodobnie magnezjowustyt), magnezjoferryt i hercynit przy braku fazy krzemianowej, a ogniotrwałość zwykła tej warstwy była wysoka powyżej 175 sP. Warstwy przejściowa i pracująca posiadały wyraźnie większą gęstość pozorną i mniejszą porowatość w porównaniu do warstwy niezmienionej. Głównymi przyczynami zużywania się wyrobów magnezjowo-spinelowych w sklepieniu pieca tandem była korozja czołowa wskutek „wyciekania” fazy ciekłej oraz „złuszczanie” się z powodu zróżnicowanych właściwości fizyko-chemicznych poszczególnych warstw. Sformułowano postulaty dalszej poprawy właściwości wyrobów magnezjowospinelowych przeznaczonych na sklepienia pieca tandem.

Keywords (PL): wyroby peryklazowo-spinelowe, piec tandem, korozja materiałów ogniotrwałych

return…