Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 186-194

download: article (PL)

Properties of masses and bulk materials from lcb carbon clay shale and technological additives. Part II

Abstract (EN)

The paper presents the results of technological research of plastic masses and bulk materials involving carbon clay shale from LCB as the basic material and various mineral additives. It was found that the masses require a small quantity of water to obtain a state of plasticity, and simultaneously exhibit low drying shrinkage. After firing, some of the materials were characterized by a compressive strength around 45 MPa and water absorption less than 6 %, which classifies them as clinker materials. Despite the materials with generally good properties, there are some examples that do not meet frost resistance requirements. This depends on designing the appropriate firing curve.

Keywords (EN): Carbon clay shale, Clinker bricks, Black core

Właściwości mas i tworzyw z łupku karbońskiego z LZW z udziałem dodatków technologicznych. Część II

Stolecki J., Murzyn P., Brylska E.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych mas i tworzyw z udziałem łupku karbońskiego z LZW jako surowca podstawowego oraz w kompozycji z różnymi dodatkami mineralnymi. Stwierdzono, że masy do uzyskania stanu plastyczności formierczej wymagają małej ilości wody zarobowej i wykazują one niską skurczliwość suszenia. Po wypaleniu niektóre tworzywa charakteryzują się umiarkowaną wytrzymałością na ściskanie ok. 45 MPa i nasiąkliwością moczenia poniżej 6 %, tj. są tworzywami klinkierowymi. Pomimo generalnie dobrych parametrów zdarzają się jednak tworzywa, które nie spełniają wymagań dotyczących mrozoodporności. Ma to związek z opracowaniem odpowiedniej krzywej wypalania.

Keywords (PL): łupek karboński, klinkier budowlany, czarny rdzeń

return…