Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 171-174

download: article (PL)

Post-operating studies of low cement refractory cements

Abstract (EN)

Low cement refractory concretes are used in the lining of heating equipment and exposed to influences of mechanical and chemical factors and high temperatures. The time and conditions of the use contribute to the deterioration of functional properties. Post-operating studies allow estimation of the time of safety work and avoidance of costly repairs of the equipment. Three species of low cement refractory concretes used in various conditions were examined. The changes in their physical and mechanical properties were assessed.

Keywords (EN): Refractory cements, Exploitation, Physical properties, Mechanical properties

Badania poeksploatacyjne niskocementowych betonów ogniotrwałych

Przerada I., Zawada A.

Abstract (PL)

Betony ogniotrwałe niskocementowe stosowane są na wyłożenia urządzeń cieplnych i narażone na oddziaływania czynników mechanicznych, chemicznych oraz wysokich temperatur. Czas i warunki eksploatacji przyczyniają się do pogorszenia własności użytkowych. Badania poeksploatacyjne materiałów pozwalają oszacować czas bezpiecznej pracy i uniknąć kosztownych napraw urządzeń. Zbadano trzy gatunki niskocementowych betonów ogniotrwałych eksploatowanych w różnych warunkach. Oceniono zmiany ich własności fizycznych oraz mechanicznych.

Keywords (PL): betony ogniotrwałe, eksploatacja, właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne

return…