Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 157-163

download: article (PL)

Impedance Spectroscopy Study of Electrode- Electrolyte System in Solid Oxide Fuel Cells

Abstract (EN)

Planar electrolyte-supported solid oxide fuel cells were studied. Dense membranes of the dimensions: 100 x 100 mm and a thickness of 130 μm, made from yttria-stabilized zirconia (both tetragonal and cubic) were used as solid electrolytes. Ni-zirconia cermet and La0.8Sr0.2MnO3 layers were deposited on the surfaces of the electrolyte as the anode and the cathode, respectively. Electrochemical impedance spectroscopy was used in order to characterize the electrical properties of the solid electrolyte membranes and the electrolyte-anode and electrolyte-cathode systems. It was found that an equivalent circuit is composed of two series of resistor- constant phase element connected in parallel. No additional elements in the equivalent circuit originated from either the anode or the cathode layers have been observed with respect to the single electrolyte sample.

Keywords (EN): SOFC, YSZ, Anode-cermet zirconia-Ni, Cathode - La0.8Sr0.2MnO3

Badania spektroskopii impedancyjnej układu elektroda-elektrolit w stałotlenkowych ogniwach paliwowych

Krauz M., Radecka M., Rękas M.

Abstract (PL)

Zbadano płaskie stałotlenkowe ogniwa paliwowe osadzone na elektrolicie. Jako elektrolit stały wykorzystano gęste membrany o wymiarach 100 x 100 mm i grubości 130 μm, wykonane z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru, zarówno tetragonalnego jaki i regularnego. Cermet Ni-ZrO2 i warstwy La0.8Sr0.2MnO3 osadzano na powierzchniach elektrolitu, odpowiednio jako anodę i katodę. Wykorzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną, aby scharakteryzować właściwości elektryczne membran elektrolitu stałego i układów elektrolit-anoda i elektrolit-katoda. Stwierdzono, że obwód równoważny zbudowany jest z dwóch serii elementów rezystor-faza stała, połączonych równolegle. W odniesieniu do próbki pojedynczego elektrolitu nie zaobserwowano żadnych dodatkowych elementów obwodu równoważnego pochodzących od warstw anody ani katody.

Keywords (PL): SOFC, YSZ, anoda-cermet ZrO2-Ni, katoda - La0.8Sr0.2MnO3

return…