Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 151-156

download: article (PL)

Structural and electrical properties of STF materials for SOFC applications

Abstract (EN)

In this study, iron doped strontium titanates (STF) are considered as possible SOFC cathode materials in the temperature range of 600-800°C. Their synthesis, electrochemical and structural parameters are evaluated. Electrochemical performance analysis is performed by means of the Electrochemical Impedance Spectroscopy on symmetrical cells sintered at different temperatures. Chemical interaction of STF materials with yttria stabilized zirconia solid electrolyte is considered by the X-ray diffractometry analysis of reacted powders. Comparison with available data is presented and discussed.

Keywords (EN): SOFC, Strontium titanates, Electrochemical properties, Microstructure – final

Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów STF do zastosowań w SOFC

Tolczyk M., Molin S., Gazda M., Jasiński P.

Abstract (PL)

Tytaniany strontu domieszkowane żelazem (STF) rozważane są jako potencjalne materiały katodowe w SOFC do pracy w temperaturach z przedziału 600-800°C. Ich synteza, właściwości elektrochemiczne i strukturalne są oceniane. Analizę wydajności elektrochemicznej przeprowadzono za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej na symetrycznych komórkach spieczonych w różnych temperaturach. Wzajemne oddziaływanie chemiczne materiałów STF i cyrkoniowego elektrolitu stałego stabilizowanego tlenkiem itru bada się za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej reagujących proszków. Prezentuje się i dyskutuje porównanie z dostępnymi danymi.

Keywords (PL): SOFC, tytaniany strontu, właściwości elektrochemiczne, mikrostruktura finalna

return…