Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 143-146

download: article (PL)

Analysis and Optimization of Using Hemihydrates Plaster (β) for Casting Mould in Sanitary Ware Industry

Abstract (EN)

Slip casting is a common method for producing sanitary ware, and it is just possible by plaster moulds. Therefore, in order to reach the best quality of sanitary ware, plaster moulds are playing an important role. Lifetime, water absorption and finished surface of Plaster moulds qualify the quality of final product significantly. Although, some characteristics of plaster mould depends on the plaster directly, others are affected by preparation process of moulds such as mixing time, plaster to water ratio, water temperature and drying process. In this investigation, hemihydrates plaster (β) of different suppliers has been studied by XRD; also particle size distribution of plasters has been analyzed by sieve shaker. Afterward, the best one has been selected, and effects of parameters involved in process of mould making have been studied to make an efficient plaster mould.

Keywords (EN): Plaster mould, Sanitary ware

Analiza i optymalizacja wykorzystania półhydratu (β) gipsu w formach do odlewania w przemyśle ceramicznych wyrobów sanitarnych

Sheikh Attar M., Nemati H.R., Sarjahan R.

Abstract (PL)

Odlewanie z gęstw stanowi powszechną metodę wytwarzania ceramiki sanitarnej i jest możliwe dzięki formom gipsowym. Zatem, w osiąganiu najlepszej jakości ceramiki sanitarnej ważną rolę odgrywają formy gipsowe. Trwałość, nasiąkliwość i gotowa powierzchnia form gipsowych warunkują znacząco jakość końcowego wyrobu. Chociaż, niektóre charakterystyki formy gipsowej zależą bezpośrednio od gipsu, inne są związane z parametrami procesu przygotowania form takimi jak: czas mieszania, stosunek gipsu do wody, temperatura wody i proces suszenia. W prezentowanej pracy, półhydraty (β) gipsu od różnych dostawców zostały zbadane za pomocą metody XRD; zanalizowano również rozkłady wielkości cząstek gipsów za pomocą wstrząsarki do sit. Następnie, najlepszy gips został wybrany i użyty do zbadania wpływu parametrów procesu przygotowania form w celu wytworzenia wydajnej formy gipsowej.

Keywords (PL): forma gipsowa, ceramiczny wyrób sanitarny

return…