Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 93-97

download: article (PL)

Porosity Evolution of Cement Pastes Containing Sewage Sludge

Abstract (EN)

In the presented paper the influence of addition of galvanic sewage sludge derived from industrial waste water on porosity of cement pastes were investigated. The pastes were made basing on common cements and binders containing Portland cement mixed with fly ash from the fluidized bed coal combustion of fuels. Porosity evolution of cement pastes containing sewage sludge additives and pastes without any additives was determined after 28, 90 and 180 days of hydration.

Keywords (EN): Cement paste, Porosity, Galvanic sewage sludge

Ewolucja porowatości zaczynów cementowych zawierających osad ściekowy

Król A., Pędzich Z.

Abstract (PL)

W zaprezentowanej pracy zbadano wpływ dodatku pogalwanicznych osadów pochodzących ze ścieków przemysłowych na porowatość zaczynów cementowych. Zaczyny przygotowano w oparciu o zwyczajne cementy i lepiszcza zawierające cement portlandzki zmieszany z popiołem lotnym ze spalania fluidyzacyjnego węgla. Oznaczono ewolucję porowatości w zaczynach cementowych zawierających osad ściekowy i bez dodatków po 28, 90 i 180 dniach hydratacji.

Keywords (PL): zaczyn cementowy, porowatość, pogalwaniczne osady ściekowe

return…