Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 85-87

download: article (PL)

The Effect of Cellulose Ethers on Water Retention in Freshly-Mixed Mortars

Abstract (EN)

Cellulose ethers are polymers frequently introduced into mortar formulations in order to improve water retention capacity and workability of the freshly-mixed materials. Physico-chemical parameters of these admixtures (molecular weight, granulometry, substitution degrees, etc) seem to have a strong influence on mortar water retention capacity. In this paper, the influence of cellulose ether molecular weight on mortar water retention and its consistency was studied. Moreover, a new method was used to evaluate mortar consistency, named Consistor Baronnie method. This method was confirmed with rheological measurements.

Keywords (EN): Cellulose ethers, Consistency, Mortar, Water retention

Wpływ eterów celulozy na zdolność do zatrzymania wody przez świeżo zmieszane zaprawy

Patural L., Govin A., Grosseau P., Ruot B., Devès O.

Abstract (PL)

Etery celulozy to polimery często wprowadzane do składu zapraw, aby poprawić zdolność do zatrzymania wody i podatność na obróbkę świeżo zmieszanych materiałów. Parametry fizykochemiczne tych dodatków (masa cząsteczkowa, granulometria, stopnie podstawienia etc.) wydają się mieć mocny wpływ na zdolność do zatrzymania wody przez zaprawę. W artykule zbadano wpływ eteru celulozy na zdolność do zatrzymania wody przez zaprawę i jej konsystencję. Ponadto, wykorzystano nową metodę określenia konsystencji zaprawy, a mianowicie metodę Consistor Baronnie. Metodę tę potwierdzono pomiarami reologicznymi.

Keywords (PL): etery celulozy, konsystencja, zaprawa, zdolność zatrzymania wody

return…