Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 80-84

download: article (PL)

Investigations of Chrysotile Asbestos Application for Sintered Ceramics Obtaining

Abstract (EN)

Asbestos is a serious health hazardous substance and its removal is a priority for pollution prevention. The destruction of the tubular structure of asbestos can be achieved by means of thermal treatment. In order to characterize the changes accompanying thermal treatment, both natural chrysotile asbestos and calcined asbestos were subjected to the thermogravimetric and differential thermal analysis, X–ray diffraction phase analysis and examination by scanning electron microscopy. The results of laboratory investigations of using calcinated chrysotile asbestos to production of sintered ceramics (stoneware) are presented.

Keywords (EN): Asbestos, Calcination, Chrysotile, Sintered ceramics, Microstructure – final

Badania nad zastosowaniem azbestu chryzotylowego do wytwarzania ceramiki spiekanej

Zaremba T., Krząkała A., Piotrowski J., Garczorz D.

Abstract (PL)

Azbest jest substancją bardzo niebezpieczną dla zdrowia i jej usunięcie jest priorytetem w przypadku zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Rozpad rurkowej struktury azbestu można wywołać za pomocą obróbki cieplnej. Azbest, zarówno naturalny chrysotylowy jaki i kalcynowany, poddano termograwimetrycznej i różnicowej analizie termicznej, rentgenowskiej analizie fazowej i oględzinom z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego, aby scharakteryzować zmiany towarzyszące obróbce cieplnej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wykorzystaniem azbestu chryzotylowego do wytwarzania ceramiki spiekanej (wyroby kamionkowe).

Keywords (PL): azbest, prażenie, chryzotyl, Ceramika spiekana, mikrostruktura finalna

return…