Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 54-57

download: article (PL)

Phenomenon of Moisture Expansion and Its Influence on Mechanical Properties of Brick Clay Products

Abstract (EN)

The paper considers the moisture expansion phenomenon, as a specific form of corrosion process of brick clay products degradation [1]. The influence of the mineralogical composition of raw materials, firing temperature and environmental parameters on the magnitude of the moisture expansion phenomenon and mechanical properties of brick clay products have also been considered. The study of the moisture expansion phenomenon of brick products was done using two typical raw materials, one with a considerable and the other with a low content of earth-alkaline carbonates. All investigations were carried out at room temperature on the fired samples, on the fired samples after firing and after hydrothermal treatment and reheating of the samples at 550°C. It was found that brick moisture expansion depends on the presence or absence of earth-alkaline carbonates in raw materials, temperature of firing, appearance of amorphous phase as well as on the modulus of elasticity [2]. Brick raw materials with low content of earth alkaline carbonates in the fired state show a higher tendency to moisture expansion and fired brick products with high content of earth alkaline carbonates show a minor tendency to moisture expansion [3]. The experiments have confirmed the influence of the modulus of elasticity on moisture expansion magnitude. Moisture expansion caused the decrease of mechanical properties and small increase of the volume of brick clay products, ranging from 0,001 to 0,7 mm/m.

Keywords (EN): Moisture expansion, Brick, Modulus of elasticity

Zjawisko rozszerzalności wilgociowej i jej wpływ na właściwości mechaniczne produktów z gliny ceglarskiej

Vasić R., Vasić M.

Abstract (PL)

W artykule rozważane jest zjawisko rozszerzalności wilgociowej, jako szczególną postać procesu korozji podczas degradacji produktów z gliny ceglarskiej [1]. Rozważono również wpływ składu mineralogicznego surowców, temperatury wypalania i czynników środowiskowych na wielkość rozszerzalności wilgociowej i właściwości mechaniczne produktów z gliny ceglarskiej. Badanie zjawiska rozszerzalności wilgociowej produktów ceglarskich przeprowadzono przy użyciu dwóch typowych surowców, jednego ze znaczną i drugiego z małą zawartością węglanów ziem alkalicznych. Wszystkie badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej na próbkach wypalonych, na próbkach wypalonych po wypaleniu i obróbce hydrotermalnej oraz po ponownym ogrzaniu próbek do 550°C. Stwierdzono, że rozszerzalność wilgociowa cegły zależy od obecności lub braku węglanów ziem alkalicznych w surowcach, temperatury wypalania, występowania fazy amorficznej, jak również od modułu sprężystości [2]. Surowce ceglarskie o małej zawartości węglanów ziem alkalicznych w stanie wypalonym pokazują wyższą skłonność do rozszerzalności wilgociowej, natomiast wypalone produkty ceglarskie o dużej zawartości węglanów ziem alkalicznych pokazują mniejszą skłonność do rozszerzalności wilgociowej [3]. Doświadczenia potwierdziły wpływ modułu sprężystości na wielkość rozszerzalności wilgociowej. Rozszerzalność wilgociowa spowodowała spadek właściwości mechanicznych oraz mały wzrost objętości produktów z gliny ceglarskiej mieszczący się w przedziale 0,001 do 0,7 mm/m.

Keywords (PL): rozszerzalność wilgoci, cegła, moduł sprężystości

return…