Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 44-47

download: article (PL)

Analysis of Nd3+/Yb3+ ions energy transfer in oxyfluoride silicate glass for optical fibre ASE source

Abstract (EN)

The paper presents optimisation of Nd3+/Yb3+ ratio to enhance the emission bandwidth at 1 μm. Analysis of the energy transfer scheme between Nd3+ and Yb3+ ions incorporated in oxyfluoride glass was performed. The highest efficiency (60 %) was measured for the equalvalues of absorption cross-section (Yb3+) and emission cross-section (Nd3+). The emission spectrum with 100 nm bandwidth of the Nd3+/Yb3+ co-doped glass samples under excitation at 808 nm was determined. The fabricated glass with the highest efficiency of energy transfer Nd3+→Yb3+ was used as a core in helical core double clad optical fibre.

Keywords (EN): Double clad optical fibre, Oxyfluoride silicate glass, Optical properties, Energy transfer, Nd3+ ions, Yb3+ ions

Analiza przekazywania energii pomiędzy jonami Nd3+ I Yb3+ w szkle tlenofluorkowym krzemianowym dla światłowodowego źródła ASE

Dorosz D., Żmojda J., Kochanowicz M., Dorosz J.

Abstract (PL)

Artykuł przedstawia optymalizację stosunku Nd3+/Yb3+ w celu zwiększenia szerokości pasma przy 1 μm. Przeprowadzono analizę schematu przekazywania energii pomiędzy jonami Nd3+ i Yb3+ wprowadzonymi do szkła tlenofluorkowego. Największą efektywność (60 %) zmierzono w przypadku równych wartości przekrojów czynnych na absorpcję (Yb3+) i emisję (Nd3+). Określono widmo emisyjne o szerokości pasma 100 nm w przypadku próbek szkła współdomieszkowanego jonami Nd3+ i Yb3+ wzbudzanych przy 808 nm. Wytworzone szkło o najwyższej efektywności przekazywania energii Nd3+→Yb3+ wykorzystano jako rdzeń w światłowodzie typu double-clad o rdzeniu spiralnym.

Keywords (PL): światłowód duble-clad, tlenofluorkowe szkło krzemianowe, właściwości optyczne, przekazywanie energii, jony Nd3+, jony Yb3+

return…