Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 34-39

download: article (PL)

Refractories from the MgO-Al2O3-SnO2 System for Metallurgical Applications

Abstract (EN)

Due to the excellent corrosion resistance and high durability, chrome containing refractories are broadly used in many branches of modern industry. However, among different types of refractory waste, chrome-containing materials after service are probably the most dangerous, requiring complex and expensive treatment before further processing. Due to the potential hazards from refractory waste and changes in technical preferences of the users, the share of chromium containing materials in the total production of refractories has been systematically decreasing. Searching for the chrome-free alternatives, fundamental properties of materials from the MgO-Al2O3-SnO2 system, i.e., phase composition and thermal stability, were studied. On that basis three different kinds of SnO2-containing refractories were prepared, i.e., fired bricks, chemically bonded and hydraulically bonded materials. The microstructure and basic properties of the developed refractories were investigated. The results obtained so far seem to be promising and confirm the possibility of applying of selected materials in low temperature processes as an alternative to typically used fired magnesia-chromite products.

Keywords (EN): MgO-Al2O3-SnO2 system, Basic refractories, Chrome-free refractories

Materiały ogniotrwałe z układu MgO-Al2O3-SnO2 do zastosowań metalurgicznych

Jedynak L., Wojsa J., Podwórny J., Wala T.

Abstract (PL)

Materiały ogniotrwałe zawierające chrom wykorzystywane są szeroko w wielu gałęziach współczesnego przemysłu w związku z ich doskonałą odpornością korozyjną i wysoką trwałością. Jednakże, wśród wielu rodzajów odpadów materiałów ogniotrwałych zużyte materiały zawierające chrom należą do najbardziej niebezpiecznych i wymagają złożonej i drogiej obróbki przed dalszym przetwarzaniem. W związku z potencjalnym ryzykiem niesionym przez odpady ogniotrwałe oraz ze zmianami w technicznych preferencjach użytkowników, udział materiałów zawierających chrom w całkowitej produkcji wyrobów ogniotrwałych systematycznie zmniejsza się. Poszukując alternatywnych, bezchromowych materiałów zbadano podstawowe właściwości materiałów z układu MgO-Al2O3-SnO2, tj. skład fazowy i stabilność termiczną. Na tej podstawie przygotowano trzy różne rodzaje materiałów ogniotrwałych zawierających SnO2, a mianowicie: cegły wypalane, materiały wiązane chemicznie i hydraulicznie. Zbadano mikrostrukturę i podstawowe właściwości opracowanych materiałów. Dotychczas uzyskane wyniki są obiecujące i potwierdzają możliwość zastosowania wybranych materiałów w procesach niskotemperaturowych, jako alternatywę dla typowo wykorzystywanych, wypalanych produktów magnezjowo-chromitowych.

Keywords (PL): układ MgO-Al2O3-SnO2, materiały ogniotrwałe zasadowe, materiały ogniotrwałe bezchromowe

return…