Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 27-33

download: article (PL)

Synthesis of Spinel - Calcium Zirconate Materials

Abstract (EN)

The synthesis of spinel and calcium zirconate, by sintering natural dolomite, zirconia and alumina mixture, has been studied. The evolution of properties and microstructure of spinel-calcium zirconate material at one- or two-step firing process was investigated as a temperature function. The kinetic of the reaction of MgAl2O4 and CaZrO3 at mixes was estimated by XRD analysis. The densification process was investigated by using firing shrinkage, apparent density, average pore diameter and pore size distribution measurements. The microstructure of sintered materials was observed by SEM. The optimum properties of spinel-calcium zirconate material were obtained at the sufficiently low temperature of 1500°C.

Keywords (EN): Spinel, Calcium zirconate, Microstructure – final, Sintering

Synteza materiałów spinel – cyrkonian wapnia

Szczerba J., Pędzich Z., Madej D.

Abstract (PL)

Zbadano syntezę spinelu i cyrkonianu wapnia wykorzystującą spiekanie mieszaniny naturalnego dolomitu oraz tlenków cyrkonu i glinu. Prześledzono ewolucję właściwości i mikrostruktury materiału spinel – cyrkonian wapnia w jedno- i dwuetapowym procesie wypalania jako funkcję temperatury. Zanalizowano kinetykę reakcji w mieszaninie MgAl2O4 i CaZrO3 za pomocą metody XRD. Proces zagęszczania został scharakteryzowany za pomocą pomiarów skurczu wypalania, gęstości pozornej, średniego rozmiaru porów rozkładu wielkości porów. Mikrostrukturę spieczonych materiałów obserwowano za pomocą SEM. Optymalne właściwości materiału spinel-cyrkonian wapnia uzyskano we względnie niskiej temperaturze wynoszącej 1500°C.

Keywords (PL): spinel, cyrkonian wapnia, mikrostruktura finalna, spiekanie

return…