Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 16-21

download: article (PL)

Characteristics of Refractories Applied in Glass Tanks

Abstract (EN)

The performance of refractories influences significantly the lifetime of a glass tank and the quality of glass. The main general requirements addressed to the refractory material are: a feasible low level of glass defects and a feasible long service, which are in some cases contrary to each other. Thus, it is necessary to prove several characteristics essential for the behaviour of refractory material in a glass tank prior to its application, especially in the case of melting glasses where the products are subjected to strict specification conditions. The application examples of some testing methods used to characterize refractories, especially the fusion cast, intended to be used in contact with special glass melts and to qualify them for this application are shortly presented; e.g., examination of microstructure, analysis of thermal expansion behaviour, volume changes due to thermal cycling, static plate and dynamic corrosion tests as well as the blistering test with a continuous glass change. Taking into account the relations between parameters of the manufacturing process, the material microstructure and material properties, it is shown that an appropriately designed lab test and correct interpretations validated by the experience gathered during service in similar systems allow the proper choice and the right evaluation of refractories to be executed.

Keywords (EN): Characterization, Fusion cast refractories, Glass tanks

Charakterystyka materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach szklarskich

Zborowski J.

Abstract (PL)

Zachowanie się materiałów ogniotrwałych w warunkach pracy pieców szklarskich w decydujący sposób wpływa na ich efektywny czas eksploatacji i jakość wytapianego szkła. Głównym wymaganiem stawianym materiałom ogniotrwałym w tym przypadku jest możliwie długi czas pracy przy jednocześnie niskim poziomie, pochodzących od materiałów ogniotrwałych, wad w szkle, co niejednokrotnie jest wewnętrznie sprzeczne. Przed zastosowaniem konkretnego materiału w piecu szklarskim niezbędne jest zatem sprawdzenie szeregu jego specyficznych technologicznie właściwości. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do urządzeń produkujących szkło na produkty, których specyfikacja stawia szczególnie ostre wymaganie odnośnie jakości/wad szkła. Przedstawiono przykłady zastosowania niektórych metod badania własności materiałów ogniotrwałych, szczególnie tzw. topiono-odlewanych, służących ocenie ich jakości przed zastosowaniem w urządzeniach do produkcji szkła, zwłaszcza szkieł specjalnych, takich jak badania mikrostruktury, zmian objętości podczas obróbki cieplnej, odporności korozyjnej w warunkach testu statycznego i dynamicznego oraz określenie potencjału tworzenia pęcherzy w warunkach ciągłego testu dynamicznego. Wskazano, że dokonanie właściwego doboru materiału ogniotrwałego do konkretnych warunków jego zastosowania uzależnione jest od odpowiednio zaprojektowanych badan laboratoryjnych, właściwej interpretacji ich wyników wspomaganej przez ich ocenę w oparciu o wcześniejsze doświadczenia z podobnych wcześniejszych zastosowań w praktyce oraz po uwzględnieniu zależności istniejących pomiędzy parametrami produkcji materiałów ogniotrwałych, ich mikrostrukturą i właściwościami.

Keywords (PL): badania właściwości, topiono-odlewane materiały ogniotrwale, piece szklarskie

return…