Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 608-617

download: article (PL)

Glass sealants for high temperature oxide fuel cells (SOFC)

Abstract (EN)

The barium silicate glasses were studied as a potential sealant for planar SOFC fuel cells to join YSZ ceramics and steel interconnectors. The present paper describes the results of an investigation of the alkali-metal free glasses, based on the BaO–MgO–ZnO–SiO2 system, and containing less than 40 wt.% of SiO2 as the network forming component. The influence of a change in the proportion of alkaline-earth oxides BaO, MgO, ZnO added as modifiers on the structure and thermal properties of the glasses will be demonstrated. The analysis of local atomic interactions in terms of the electronegativity value is used to explain the relationship between glass structure and properties. The prospective glass is indicated for sealant applications.

Keywords (EN): Glass sealant, Ceramic and steel sealants, SOFC, Barium silicate glass, Glass structure, Glass crystallization

Luty szklane dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

Stoch L., Ciecińska M., Stoch P.

Abstract (PL)

Badano szkła krzemianowe barowe w zastosowaniu na luty do planarnych ogniw paliwowych SOFC do łączenia ceramiki YSZ i interkonektorów stalowych.

Zbadano strukturę i właściwości termiczne szkieł bezalkalicznych z układu BaO- MgO- ZnO-SiO2 o zawartości SiO2 jako składnika więźbotwórczego mniejszej niż 40 % mas. Pokazano wpływ proporcji pomiędzy zawartością tlenków metali ziem alkalicznych BaO, MgO, ZnO, jako modyfikatorów, na strukturę i właściwości termiczne badanych szkieł. Analiza lokalnych oddziaływań międzyatomowych, składników szkła, mierzonych ich elektroujemnością, pozwoliła wyjaśnić zależności pomiędzy struktura a właściwościami badanych szkieł barowych. Wytypowano szkło najbardziej odpowiednie jako lut.

Keywords (PL): spoiwa szklane, spajanie ceramiki z stalą, ogniwa paliwowe SOFC, szkła krzemianowe barowe, struktura szkła, krystalizacja szkła

return…