Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 540-544

download: article (EN)

Preparation and Characterization of Au Supported MOx-Al2O3 (M = Mn, Cu) Powders for Low-Temperature CO Oxidation

Abstract (EN)

MOx–Al2O3 (M = Mn, Cu) powders were synthesized by the spray pyrolysis process and then used as a support for Au/(Mn,Cu)Ox–Al2O3 catalysts preparation via the deposition–precipitation method. Gold catalysts on oxide supports were tested for oxidation of CO. The samples were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) with energy–dispersive X–ray spectroscopy (EDS), and via determination of specific surface area by the BET method. The SEM results showed that all catalysts have a small-dimension circular shape of particles. Catalysts obtained with the spray-pyrolysis method were found to have great specific surface areas. Gold catalyst containing copper oxide on alumina is shown to be more active than manganese oxide on the same support.

Keywords (EN): Spray pyrolysis, Catalyst, MOx–Al2O3, Au, Powder

Wytwarzanie i charakterystyka proszków MOx-Al2O3 (M = Mn, Cu) jako nośnika Au dla niskotemperaturowego utleniania CO

Małecka B., Rajska M.

Abstract (PL)

Wykorzystując proces pirolizy rozpyłowej zsyntezowano proszki MOx–Al2O3 (M = Mn, Cu), a następnie wykorzystano jako nośnik do otrzymania katalizatora Au/(Mn,Cu)Ox–Al2O3 metodą strącania-osadzania. Katalizatory ze złotem osadzonym na nośniku tlenkowym badano w przypadku utleniania CO. Próbki charakteryzowano za pomocą dyfrakcji promieniowania X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wraz z rentgenowską spektroskopią z dyspersją energii (EDS) i drogą oznaczenia powierzchni właściwej metodą BET. Wyniki SEM ujawniły, że wszystkie katalizatory mają okrągły kształt drobnych cząstek. Katalizatory otrzymane metodą pirolizy rozpyłowej miały bardzo dużą powierzchnię właściwą. Katalizator ze złotem osadzonym na podłożu z tlenków miedzi i glinu okazał się bardziej aktywny w porównaniu do katalizatora wykorzystującego tlenek magnezu jako dodatek do tlenku glinu.

Keywords (PL): piroliza rozpyłowa, katalizator, MOx–Al2O3, Au, proszek

return…