Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 461-464

download: article (EN)

Optimization of Thermoelectric Properties of CoSb3 by Donor Doping

Abstract (EN)

Cobalt triantimonide CoSb3 is a narrow-band semiconductor with very promising chemical and transport properties which make it a potential candidate for high-temperature thermoelectric applications. The work presents the results of theoretical investigations concerning optimization of concentration of donor carrier n in order to receive maximum value of thermoelectric figure of merit ZT.

Keywords (EN): Thermoelectric material, Semiconductor, Electrical properties, CoSb3

Optymalizacja właściwości termoelektrycznych CoSb3 poprzez domieszkowanie donorowe

Wojciechowski K.T.

Abstract (PL)

Trójantymonek kobaltu CoSb3 jest półprzewodnikiem o wąskim paśmie wzbronionym i bardzo obiecujących właściwościach chemicznych i transportowych, które czynią go potencjalnym kandydatem w przypadku wysokotemperaturowych zastosowań termoelektrycznych. Praca przedstawia wyniki  badań teoretycznych dotyczących optymalizacji stężenia nośnika donorowego n w celu otrzymania maksymalnej wartości współczynnika dobroci termoelektrycznej ZT.

Keywords (PL): materiał termoelektryczny, półprzewodnik, właściwości elektryczne, CoSb3

return…