Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 403-408

download: article (PL)

Properties of Al2O3-Ag Nanopowders Produced by an Innovative Thermal Decomposition–Reduction Method and Chemical Silver Nitrate Reduction

Abstract (EN)

The present study is concerned with the morphology, physical properties and biocidal activity of the Al2O3-Ag nanopowders produced by two methods: the thermal decomposition-reduction and the silver nitrate reduction. The innovative method of thermal decomposition-reduction has been described in our earlier publication and is protected by our patent application, whereas the silver nitrate reduction method is commonly used in industry at the present.

The nano-powders produced by these two methods differ considerably from one another in terms of their morphology and physical properties. The proposed method of thermal decomposition-reduction gives Al2O3-Ag nano-powders which are not only much less agglomerated with the average agglomerate sizes below 1 µm, but also the average size of their particles is considerably smaller (below 60 nm). Moreover their specific surface is larger (above 200 m2·g-1) and they have good bactericidal and fungicidal properties.

Keywords (EN): Nanosilver, Nanoalumina, Bactericidal, Fungicidal, Thermal decomposition-reduction

Właściwości nanoproszków Al2O3-Ag wytworzonych innowacyjną metodą rozkładu termicznego-redukcji oraz metodą redukcji chemicznej azotanu srebra

Jastrzębska A.M., Kunicki A.R., Olszyna A.R.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy zbadano właściwości fizyczne, biobójcze, a także aspekty morfologiczne nanoproszków Al2O3-Ag, wytworzonych motodą rozkładu termicznego-redukcji oraz metodą redukcji azotanu srebra. Nowatorska metoda rozkładu termicznego-redukcji opisana została wcześniej przez nas oraz zastrzeżona wnioskiem patentowym, podczas gdy metoda redukcji azotanu srebra jest obecnie powszechnie stosowana w przemyśle.

Nanoproszki wytworzone tymi dwoma metodami znacznie różnią się od siebie zarówno pod kątem aspektów morfologicznych, jak i właściwości fizycznych. Metoda rozkładu termicznego-redukcji pozwala na otrzymanie nanoproszków Al2O3-Ag nie tylko znacznie mniej zaglomerowanych, o średniej wielkości aglomeratów poniżej 1 μm, ale również charakteryzujących się znacznie mniejszymi średnimi wartościami cząstki (poniżej 60 nm). Wytworzone nanoproszki posiadają również mocno rozwiniętą powierzchnię właściwą (ponad 200 m2·g-1), a także dobre właściwości bakterio i grzybobójcze.

Keywords (PL): nanosrebro, nanotlenek glinu, bakteriobójczy, grzybobójczy, rozkład termiczny-redukcja

return…