Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 400-402

download: article (EN)

Diffuse phase transition of polycrystalline (Ba0.9Sr0.1)TiO3

Abstract (EN)

The results of X-ray diffraction (XRD) and dielectric measurements performed for polycrystalline (Ba0.9Sr0.1)TiO3 (BS10T) are presented. Data from these measurements show a presence of diffuse phase transition (DPT) between cubic and tetragonal structure at a temperature of 373 K. The temperature Tm of the maximum of real part permittivity (e\') does not depend on the frequency of the applied electric field. A phase angle, F » -90°, between current and applied voltage, suggests an occurrence of polar regions (clusters) below 400 K i.e. in the DPT temperature range of and in the paraelectric phase.

Keywords (EN): Dielectric properties, Ferroelectrics, Phase transition, Solid solution

Rozmyta przemiana fazowa polikryształu (Ba0.9Sr0.1)TiO3

Kajtoch C., Gabryś M., Bąk W., Starzyk F.

Abstract (PL)

Przedstawiono wyniki pomiarów rentgenowskich (XRD) i dielektrycznych dla polikrystalicznego (Ba0,9Sr0,1)TiO3 (BS10T). Wyniki pomiarów pokazują obecność, w temperaturze 373 K, rozmytej przemiany fazowej (DPT) pomiędzy strukturą regularną i tetragonalną. Temperatura maksimum rzeczywistej składowej przenikalności elektrycznej (e\') nie zależy od częstotliwości elektrycznego pola pomiarowego. Kąt fazowy, F » -90°, między prądem a przyłożonym napięciem elektrycznym sugeruje występowanie obszarów polarnych (klasterów) poniżej 400 K, tj. w obszarze temperaturowym DPT i w fazie paraelektrycznej.

Keywords (PL): właściwości dielektryczne, ferroelektryki, przemiana fazowa, roztwór stały

return…