Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 294-296

download: article (EN)

Characterization of Thermal Decomposition Products of Cerium Acetate by High Temperature FTIR Spectroscopy

Abstract (EN)

In the present work, thermal decomposition of cerium(III) acetate hydrate (Ce(CH3CO2)3·1.5H2O) was studied in argon gas atmosphere by using thermogravimetric-differential thermal analysis techniques (TG-DTA) and in-situ High Temperature FTIR Spectroscopy technique (HT-FTIR). The obtained FTIR results were combined with the results of performed TG/DTA experiments in the present work and the literature data. A good agreement between the thermal analyses and FTIR results was found, and possible decomposition mechanism is discussed.

Keywords (EN): HT-FTIR, Thermal decomposition, TG/DTA, Cerium(III) acetate hydrate.

Charakterystyka produktów rozkładu termicznego octanu ceru za pomocą wysokotemperaturowej spektroskopii FTIR

Arabaci A., Solak N.

Abstract (PL)

W prezentowanej pracy, zbadano rozkład termiczny uwodnionego octanu ceru(III) (Ce(CH3CO2)3·1.5H2O) w atmosferze argonu przy użyciu techniki termograwimetrycznej i termicznej analizy różnicowej (TG-DTA) oraz wysokotemperaturowej spektroskopii w podczerwieni in-situ z transformacją Furiera (HT-FTIR). Wyniki badań FTIR połączono z wynikami analizy TG/DTA  i danymi literaturowymi. Stwierdzono dobrą zgodność pomiędzy wynikami analizy termicznej i FTIR oraz dyskusji poddano prawdopodobny mechanizm rozkładu.

Keywords (PL): HT-FTIR, rozkład termiczny, TG/DTA, uwodniony octan ceru(III)

return…