Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 288-293

download: article (EN)

Ultrasonication as a Method for Examination of Glasses Derived from UV Curable Nanosilica Pastes

Abstract (EN)

Ceramics and glasses are well suited as materials for chemical microreactors working at high temperatures and chemically aggressive environments. Such microreactors are conveniently produced by rapid prototyping of UV curable dispersions. Ultrasonic methods can provide information on the mechanical properties by the detection of defects and discontinuity of such materials. The technique is used here to study the effect of the paste composition on the properties of the final glasses. The effects of the base monomer type, crosslinker concentration and photoinitiators were examined. The results of ultrasonic measurements were applied to determine both the materials constants and dependences of ultrasonic wave speeds on the original paste composition. It was shown that ultrasonic tests can be useful for optimization of compositions of UV curable ceramic pastes, used in rapid prototyping.

Keywords (EN): Ultrasonication, Chemical microreactors, Rapid prototyping, Nanosilica, Ultrasonic wave velocity

Badania ultradźwiękowe szkieł otrzymanych z nanokrzemionkowych past sieciowanych promieniowaniem nadfioletowym

Piekarczyk W., Wozniak M., Graule T., De Hazan Z., Kata D., Lis J.

Abstract (PL)

Ceramika i szkło dobrze nadają się na chemiczne mikroreaktory pracujące w wysokich temperaturach i chemicznie agresywnych środowiskach. Takie reaktory wytwarzane są dogodnie metodą szybkiego prototypowania z użyciem zawiesin sieciowanych promieniowaniem nadfioletowym. Metody ultradźwiękowe mogą dostarczać informacji o właściwościach mechanicznych materiałów poprzez wykrywanie wad i nieciągłości ich budowy. W prezentowanej pracy wykorzystano metodę ultradźwiekową do badania wpływu składu pasty na właściwości otrzymanych szkieł.  Badano wpływ rodzaju podstawowego monomeru, stężenia cząsteczek wiążących krzyżowo i fotoinicjatorów. Wyniki pomiarów ultradźwiękowych zastosowano do oznaczenia  zarówno stałych materiałowych, jak i związków pomiędzy prędkościami fali ultradźwiękowej a składem wyjściowych past. Pokazano, że badania ultradźwiękowe mogą być użyteczne w przypadku optymalizacji składu past ceramicznych sieciowanych promieniowaniem ultrafioletowym, przeznaczonych do  szybkiego prototypowania.

Keywords (PL): badania ultradźwiękowe, mikroreaktory chemiczne, szybkie prototypowanie, nanokrzemionka, prędkość fali ultradźwiękowej

return…