Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 255-258

download: article (EN)

Application of the Barium-β”-Alumina Solid-State Electrolyte to the Thermodynamic Study of the BaO-ZrO2 System

Abstract (EN)

The standard molar Gibbs free energies of formation of BaZrO3, Ba2ZrO4 and Ba3Zr2O7 have been determined by the galvanic cells involving Ba-b”-alumina as a solid-state electrolyte. The emf of the cells:

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 |BaZrO3, ZrO2 | O2 |Pt,

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 | BaZrO3, Ba3Zr2O7 | O2 |Pt,

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 | Ba3Zr2O7, Ba2ZrO4 | O2 |Pt,

has been measured in the temperature range from 1073 to 1273 K.

The standard molar Gibbs free energies of formation of BaZrO3, Ba2ZrO4, and Ba3Zr2O7 from BaO and ZrO2 have been calculated. The standard molar Gibbs free energies of formation of barium zirconates from elements have been estimated and compared with the data obtained by other authors.

Keywords (EN): Barium zirconates, Gibbs free energy of formation, Solid-state galvanic cells, Thermodynamic functions

Zastosowanie elektrolitu stałego Ba-β”-Al2O3 do badań termodynamicznych układu BaO-ZrO2

Róg G., Bućko M.M., Kozłowska-Róg A.

Abstract (PL)

Za pomocą ogniw galwanicznych, zawierających Ba-b”-Al2O3 jako elektrolit stały, oznaczono standardowe molowe entalpie swobodne tworzenia BaZrO3, Ba2ZrO4 i Ba3Zr2O7. Siły elektromotoryczne (emf) następujących ogniw:

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 |BaZrO3, ZrO2 | O2 |Pt,

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 | BaZrO3, Ba3Zr2O7 | O2 |Pt,

Pt| O2 | BaO | Ba-b”-Al2O3 | Ba3Zr2O7, Ba2ZrO4 | O2 |Pt,

zmierzono w zakresie temperatur od 1073 do 1273 K.

Obliczono standardowe molowe entalpie swobodne tworzenia BaZrO3, Ba2ZrO4, i Ba3Zr2O7 z BaO i ZrO2. Oszacowano standardowe molowe entalpie swobodne tworzenia cyrkonianów baru z pierwiastków i porównano z wynikami innych autorów.

Keywords (PL): cyrkoniany baru, entalpia swobodna tworzenia, ogniwa galwaniczne z elektrolitem stałym, funkcje termodynamiczne

return…