Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 244-248

download: article (EN)

Determination of the Fracture Toughness Parameters of Quasi-Brittle Materials Using Cylindrical Samples

Abstract (EN)

A method of determination of the critical stress intensity factor for brittle and quasi-brittle materials (ceramics, cement based materials) is proposed. In the approach proposed the process of sample fracture develops from the vertex of a V-shaped notch, in contrast to standard methods, where the fracture process starts from a crack tip. For the compressed cylindrical sample with central diamond-shaped hole, the stress intensity factors were calculated for an arbitrary vertex angle. The critical values of SIF were obtained by considering a deformation fracture criterion based on the Dugdale model of failure with the assumption that the fracture process zone starts from the notch vertex. The approach presented can be applied to the analysis of the fracture process in the vicinity of stress concentrators such as sharp and round notches formed in the sample.

Keywords (EN): Fracture mechanics, Stress intensity factor, V-notch, Stress concentration, Fracture testing

Oznaczanie parametrów odporności na pękanie materiałów quasi-kruchych na próbkach cylindrycznych

Kosior-Kazberuk M., Kazberuk A.

Abstract (PL)

Zaproponowano metodę oznaczania współczynnika krytycznej intensywności naprężeń w przypadku materiałów kruchych i quasi-kruchych (ceramika, materiały na bazie cementu). W zaproponowanym podejściu proces pękania próbki rozwija się od wierzchołka karbu w kształcie V w przeciwieństwie do metod standardowych, w których proces pękania rozpoczyna się na wierzchołku pęknięcia. W przypadku ściskanej próbki cylindrycznej zawierającej otwór w kształcie diamentu współczynniki intensywności naprężeń (SIF) zostały obliczone dla arbitralnie przyjętego kąta wierzchołkowego. Wartości krytyczne SIF uzyskano przyjmując kryterium pękania dla deformacji opartej na modelu Dugdale’a przy założeniu, że strefa pękania rozpoczyna się od wierzchołka karbu. Zaprezentowane podejście można zastosować do analizy procesu pękania w sąsiedztwie koncentratorów naprężeń takich jak ostre i zaokrąglone karby utworzone w próbce.

Keywords (PL): mechanika pękania, współczynnik intensywności naprężeń, karb w kształcie V, koncentracja naprężeń, badanie pękania

return…