Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 224-229

download: article (PL)

Fabrication, characteristics and biological evaluation of highly porous hydroxyapatite bioceramics

Abstract (EN)

The aim of this study was fabrication, characteristisation of phase composition and microstructure, as well as biological evaluation of the highly porous hydroxyapatite-based implantation materials. The methods of gelcasting of foams and replacement of porous organic matrix were used to fabricate the materials. It was stated that each method results in obtaining monophase hydroxyapatite bioceramics with the size of macropores up to 900 μm. When the gelcasting of foams method was applied, windows were additionally present in the walls surrounding the spherical macropores. Interesting pores architecture of the material produced on the basis of polyurethane spongy let a more homogeneous cell distribution in the whole volume of the samples to be obtained during the cell culture.

Keywords (EN): Highly porous HAp bioceramics, Phase composition, Microstructure, Cell culture

Otrzymywanie, charakterystyka i ocena biologiczna wysokoporowatej bioceramiki hydroksyapatytowej

Ślósarczyk A., Potoczek M., Paszkiewicz Z., Zima A., Lewandowska-Szumieł M., Chróścicka A.

Abstract (PL)

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie, charakterystyka składu fazowego i mikrostruktury oraz ocena biologiczna wysokoporowatych materiałów implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu. Materiały te zostały otrzymane metodą żelowania spienionej zawiesiny oraz poprzez odwzorowanie porowatej matrycy organicznej. Wykazano, że obie powyższe metody pozwalają uzyskać monofazową bioceramikę hydroksyapatytową o wielkości makroporów dochodzących do 900 μm. Przy zastosowaniu metody odlewania żelowego spienionej zawiesiny dodatkowo obecne są na ściankach otaczających sferyczne makropory okienka o rozmiarze 10–200 μm. Interesująca

architektura porów tworzywa wyprodukowanego na bazie gąbki poliuretanowej pozwoliła uzyskać podczas hodowli komórkowej bardziej równomierne rozmieszczenie komórek w całej objętości próbek.

Keywords (PL): wysokoporowata bioceramika HAp, skład fazowy, mikrostruktura, hodowle komórkowe

return…